Regulamin sprzedaży

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (AUKCJI)

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o „Sprzedającym” należy przez to rozumieć Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie w imieniu której działa Komisja przetargowa powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. 
 2. Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt transportowy, warsztatowy, urządzenia diagnostyczne, urządzenia wyposażenia stacji paliw i stacji obsługi oraz części zamienne, wycofane z użytkowania w Policji, zwane w dalszej części regulaminu „sprzętem”.
 3. Sprzedający w drodze publicznego ogłoszenia określa: rodzaj, ilość i ceny wywoławcze wystawionego do sprzedaży sprzętu, oraz termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.
 4. Do przetargu mogą przystąpić: osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne pełnoletnie nie posiadające ograniczenia do wykonywania czynności prawnych, zwane w dalszej części regulaminu „Oferentami”.
 5. W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci , którzy złożyli wadium.
 6. Pełnomocnicy Oferentów uczestniczący w przetargu obowiązani są okazać Komisji Przetargowej stosowne pisemne pełnomocnictwo.
 7. Przetarg odbywa się ustnie w drodze licytacji.
 8. Przetarg rozpoczyna się od wywołania ceny.
 9. Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
 10. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestników przetargu jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 11. Własność sprzętu przyznaje się temu Oferentowi, który oferuje cenę najwyższą, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował.
 12. Oferent jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni.
 13. Oferent, który zapłacił cenę nabycia, powinien niezwłocznie odebrać sprzęt.
 14. Oferent, który nie uiści ceny nabycia w terminie, traci prawa wynikające z przybicia oraz wpłacone wadium.
 15. Oferentom, którzy nie nabyli sprzętu zwraca się wpłacone przez nich wadia, z zastrzeżeniem pkt. 16
 16. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z Oferentów, którzy przystąpili do przetargu nie zaoferował ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
 17. W przypadku udziału w przetargu jednego Oferenta, zamknięcie przetargu i udzielenie przybicia, następuje po zaoferowaniu ceny wywoławczej.     
 18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.
 19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady sprzedanego sprzętu. Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji lub zwrotowi. Odbiór zakupionego sprzętu (załadunek, transport) odbywa się siłami, środkami i na koszt Oferenta.
 20. Sprzęt transportowy nie posiada badań technicznych i ubezpieczenia OC. Pojazdy wydawane są bez dowodu i bez tablic rejestracyjnych. Nabywca zobowiązany jest, przed dalszym użytkowaniem  do przeprowadzenia badań technicznego przez upoważnione organy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.).
 21. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszym eksploatowaniem, do przeprowadzenia badań przez upoważnione organy dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2023 poz. 683).
 22. Na zakupiony sprzęt Sprzedający wystawia rachunek potwierdzający dokonanie transakcji. 
Powrót na górę strony