CEPOL

 
Europejska Akademia Policyjna (CEPOL) - informacje ogólne

Europejska Akademia Policyjna (CEPOL), utworzona w 2000 r. na mocy decyzji Rady UE ds. WSiSW nr 2000/820/JHA z dnia 30 grudnia 2000 r., początkowo nie posiadała osobowości prawnej i nie była agencją wspólnotową. Dopiero na mocy decyzji Rady UE do spraw WSiSW nrumer 681/2005/JHA z dnia 20 września 2005 roku CEPOL uzyskał status instytucji unijnej w rozumieniu traktatowym. W. wym. decyzja Rady UE weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i do chwili obecnej stanowi podstawę prawną funkcjonowania agencji. Budżet roczny CEPOL stanowi subsydium z budżetu Wspólnot Europejskich z sekcji budżetowej KE i kształtuje się obecnie na poziomie nieco ponad 8 mln EUR. Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji 681/2005/JHA, CEPOL funkcjonuje jako zrzeszenie państw członkowskich Unii Europejskiej.
CEPOL - cele i zadania

Zgodnie z zapisem art. 6 decyzji 681/2005/JHA, celem CEPOL jest optymalizacja współpracy między instytucjami szkoleniowymi policji państw członkowskich, w szczególności zaś:
 • podnoszenie poziomu wiedzy o systemach i strukturach Policji państw członkowskich UE oraz o transgranicznej współpracy policyjnej;
 • podniesienie poziomu wiedzy o instytucjach wspólnotowych, ich roli, funkcjonowaniu oraz mechanizmach decyzyjnych, w szczególności związanych ze zwalczaniem przestępczości na szczeblu UE;
 • zapewnienie szkoleń zgodnych z demokratycznymi standardami.
Zadania te CEPOL realizuje poprzez następujące działania, wyszczególnione  w artykuł 7 decyzji 681/2005/JHA:
 • szkolenia dla wyższych funkcjonariuszy policji oparte na wspólnych standardach;
 • opracowywanie zharmonizowanych programów szkolenia dla funkcjonariuszy policji średniego szczebla;
 • upowszechnianie rezultatów prac naukowo - badawczych;
 • szkolenia dot. cywilnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
 • szkolenia dla funkcjonariuszy policji państw kandydujących;
 • organizację wymiany funkcjonariuszy policji państw członkowskich;
 • rozwój platformy elektronicznej spełniającej standardy bezpieczeństwa;
 • podnoszenie umiejętności językowych funkcjonariuszy Policji.

Organy CEPOL

Decyzja ustanawiająca CEPOL stanowi podstawę funkcjonowania dwóch organów,to jest Rady Zarządzającej oraz Sekretariatu CEPOL. Rada Zarządzająca (Governing Board) jest organem o charakterze strategiczno-decyzyjnym. W jej posiedzeniach biorą udział przedstawiciele wszystkich państw członkowskich UE oraz w charakterze obserwatora - przedstawiciele państw stowarzyszonych, Sekretariatu Generalnego Rady UE, Komisji Europejskiej oraz Europolu. Sekretariat CEPOL natomiast, kierowany przez dyrektora i mający swoją siedzibę w Bramshill (Wielka Brytania), udziela państwom członkowskim niezbędnego wsparcia organizacyjnego oraz administracyjnego. CEPOL może posiadać własne struktury robocze, niemniej jednak w chwili obecnej znajduje się na etapie zmian strukturalnych, będących rezultatem ewaluacji 5-letniej, zakończonej w 2011 roku W ramach KE prowadzone są ponadto prace, mające na celu zmianę decyzji ustanawiającej CEPOL, poszerzenie kompetencji agencji oraz przekształcenie jej w instytucję odpowiedzialną za koordynację współpracy szkoleniowej funkcjonariuszy wszystkich służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w UE. Zmiana w. wym. decyzji prawdopodobnie nastąpi w 2015 roku.
Współpraca strategiczna w ramach CEPOL

Współpraca strategiczna w ramach CEPOL pozostaje w bezpośrednim związku z określaniem przyszłych kierunków rozwoju agencji oraz obejmuje takie zagadnienia, jak np. opracowywanie oraz opiniowanie dokumentów i propozycji istotnych dla struktury oraz funkcjonowania CEPOL, współpraca z instytucjami szkoleniowymi państw trzecich, organizacjami międzynarodowymi oraz innymi podmiotami, zaangażowanie CEPOL w realizację projektów i inicjatyw UE, takich jak na przykład program POLICE MEDA (EUROMED) lub polska inicjatywa EUROEAST POLICE, przygotowanie oraz implementacja programu rocznego i budżetu rocznego, i tym podobne.
Współpraca szkoleniowa

Współpraca o charakterze szkoleniowym obejmuje szerokie spectrum zagadnień, związanych przede wszystkim z realizacją poszczególnych komponentów oferty szkoleniowej CEPOL. Jej najistotniejszym i podstawowym przejawem są specjalistyczne przedsięwzięcia szkoleniowe (kursy, seminaria, warsztaty oraz konferencje), realizowane w systemie stacjonarnym dzięki zaangażowaniu państw członkowskich i dotyczące zagadnień o charakterze paneuropejskim, kluczowych z punktu widzenia UE. Podstawowymi wymogami, jakie muszą spełniać osoby delegowane, są: właściwość merytoryczna, doświadczenie w przedmiotowym zakresie oraz dobra znajomość języka angielskiego. Liczba szkoleń organizowanych corocznie waha się w granicach około 80 przedsięwzięć. Ich zakres tematyczny obejmuje przedsięwzięcia dot. tematyki ogólnej (na przykład kursy z zakresu zarządzania, planowania strategicznego), poświęcone zwalczaniu poszczególnych dziedzin przestępczości (na przykład przestępczość zorganizowana, narkotykowa, finansowa, terroryzm, handel ludźmi), oraz różnorodnym aspektom funkcjonowania policji państw członkowskich (relacje ze społecznością lokalną, bezpieczeństwo w trakcie imprez masowych, misje policyjne, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowa współpraca policyjna w UE, i tym podobne). Warto również zaznaczyć, iż z  początkiem 2013 roku Europejska Akademia Policyjna (CEPOL) wprowadza w życie nowe zasady dotyczące organizowanych przez nią przedsięwzięć szkoleniowych. Główna zmiana dotyczyć będzie przejęcia przez CEPOL finansowania biletów lotniczych dla uczestników wspomnianych przedsięwzięć. W związku z powyższym zmianie ulegają zasady naboru na kursy. Dotychczas każde z państw członkowskich zagwarantowane miało jedno miejsce dla swojego uczestnika. Od nowego roku wchodzi w życie zasada:  „kto pierwszy, ten lepszy”. W sytuacjach, gdy liczba miejsc na dany kurs będzie ograniczona - zainteresowani, którzy zgłoszą swoją kandydaturę jako ostatni, nie zostaną zakwalifikowani do grona uczestników. Załącznik 1 stanowi zestawienie stacjonarnych przedsięwzięć szkoleniowych, ujętych w programie rocznym na 2013 roku.
Nową formą przedsięwzięć szkoleniowych, która staje się coraz bardziej popularna, są tzw. webinars - szkolenia on-line, w których może jednocześnie uczestniczyć do 200 osób. Ich zakres tematyczny obejmuje podobne zagadnienia, jak w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie stacjonarnym. Organizatorem webinars jest Sekretariat CEPOL. Udział w kursach on line wymaga zalogowania się na stronie internetowej CEPOL; wymaga on również dobrej znajomości języka angielskiego. Począwszy od 2012 roku istnieje możliwość organizacji kursów poświęconych specyficznej tematyce na prośbę zainteresowanego nią państwa. Od strony formalnej organizatorem przedsięwzięć tego rodzaju również pozostaje Sekretariat CEPOL. Webinars są każdorazowo nagrywane, istnieje zatem możliwość ich odtworzenia w późniejszym terminie. Załącznik 2 zawiera wykaz seminariów on line planowanych w 2013 roku.
Zgodnie z zapisem art. 7 decyzji 681/2005/JHA, CEPOL stanowi platformę współpracy na rzecz implementacji procesu bolońskiego i brugijsko-kopenhaskiego, zmierzających do harmonizacji systemów szkolenia państw członkowskich. Najistotniejszą formą tej współpracy, a zarazem kolejnym komponentem oferty szkoleniowej CEPOL są wspólne programy szkolenia (common curricula), opracowywane dzięki zaangażowaniu kadry eksperckiej państw członkowskich. Do chwili obecnej opracowano 10 wspólnych programów szkolenia, które są dostępne za pośrednictwem strony internetowej CEPOL. Dotychczas Rada Zarządzająca CEPOL zatwierdziła 6 z nich, poświęconych następującej tematyce:
 • Europol
 • policyjna etyka zawodowa i zapobieganie korupcji
 • przemoc domowa
 • pranie pieniędzy
 • handel ludźmi
 • przestępczość narkotykowa
Obecnie trwają prace mające na celu uaktualnienie wspólnych programów szkolenia, ich tłumaczenie na języki narodowe oraz implementację do krajowych systemów szkolnictwa policyjnego.
W realizację procesu bolońskiego wpisują się również tak zwany moduły e-learningowe CEPOL, które po sfinalizowaniu oraz zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą są dostępne za pośrednictwem strony internetowej CEPOL. Użytkownicy modułów e-learningowych mogą z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie, mają oni również możliwość zweryfikowania swoich postępów dzięki testom sprawdzającym dostępnym w każdym module. Moduły e-learningowe zawierają dodatkowe materiały poglądowe, opisy studium przypadku, i tym podobne. Dotychczas opracowane moduły poświęcone są następującej problematyce:
 • Europol;
 • Schengen;
 • przemoc na tle płci;
 • przestępczość w cyberprzestrzeni;
 • COPPRA (współpraca ze społecznością lokalną w zakresie zapobiegania zjawiskom terroryzmu i radykalizmu);
 • język angielski w policji (wizyta na posterunku policji, etyka policyjna i zapobieganie korupcji);
 • wspólne zespoły śledcze;
 • traktat lizboński.

Kolejnym komponentem oferty szkoleniowej CEPOL jest program wymiany przedstawicieli policji państw członkowskich, organizowany od 2007 roku, początkowo w ramach programów KE (AGIS oraz ISEC), obecnie zaś dzięki sfinansowaniu kosztów realizacji w ramach budżetu rocznego CEPOL. W. wym. program wzoruje się na programie ERASMUS i oprócz standardowych wizyt w państwach członkowskich UE przewiduje również organizację wizyt studyjnych w siedzibach agencji UE takich jak np. Europol, Frontex, EMCDDA, OLAF i tym podobne. W ciągu roku udział w programie bierze około 300 przedstawicieli państw członkowskich UE. Z ramienia strony polskiej udział w programie bierze około 20 osób. Nabór uczestników kolejne edycji programu planowany jest na początku 2013 roku.
W chwili obecnej trwają prace mające na celu umożliwienie udziału przedstawicielom policji państw trzecich. Zakres tematyczny wymiany obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: przestępczość dziecięca w Internecie, nielegalna migracja, problemy wynikające z dywersyfikacji społecznej, pranie brudnych pieniędzy, zwalczanie terroryzmu, przemyt narkotyków, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, relacje ze społeczeństwem, przestępczość w cyberprzestrzeni, zarządzanie środowiskiem szkoleniowym, i tym podobne.
Działalność CEPOL wspierana jest dzięki szerokiemu zastosowaniu zasobów oficjalnej strony internetowej: www.cepol.europa.eu. W ramach strony internetowej w części chronionej hasłem dostępu utworzony został system zarządzania procesem kształcenia (LMS), szczególnie przydatny dla uczestników przedsięwzięć szkoleniowych oraz kadry zaangażowanej w ich realizację. Na uwagę zasługują również policyjna baza wiedzy, platforma cyfrowa dla nauczycieli, zasoby biblioteki elektronicznej (tak zwanej e-library), glosariusze oraz fora dyskusyjne, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczenia przez funkcjonariuszy policji państw członkowskich. Użytkownicy strony internetowej CEPOL mogą doskonalić swoje umiejętności językowe, a także poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwiązań stosowanych w innych państwach UE.
Współpraca z państwami trzecimi

Nie bez znaczenia dla roli, jaką CEPOL ogrywa obecnie w międzynarodowej współpracy szkoleniowej w ramach UE, pozostaje współpraca z instytucjami szkoleniowymi państw trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem państw objętych programem ENP, Federacji Rosyjskiej, państw położonych na obszarze Bałkan zachodnich, państw kandydujących oraz państw stowarzyszonych, a w dalszej kolejności także Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku itd. Oprócz realizacji przedsięwzięć szkoleniowych poświęconych współpracami z w. wym. państwami, które organizowane są corocznie, CEPOL bierze również udział w realizacji projektów finansowanych przez KE, skierowanych do przedstawicieli w. wym. państw. Najlepszym przykładem tego rodzaju działań było zaangażowanie CEPOL w realizację dwóch edycji programu szkoleniowego dla państw basenu Morza Śródziemnego POLICE MEDA (EUROMED). Dotychczas CEPOL sygnował listy intencyjne, porozumienia o współpracy oraz memoranda of understanding z Europolem, Interpolem, Frontexem, ENFSI, Eurojust, AEPC, Islandią, Norwegią, Szwajcarią, Federacją Rosyjską, Gruzją, Chorwacją, Turcją oraz Czarnogórą. Obecnie trwają prace zmierzające do zawarcia porozumień z Ukrainą, Mołdawią i Albanią. Realizując przedsięwzięcia szkoleniowe, CEPOL współpracuje ponadto z podmiotami takimi jak OBWE, FRA, ESDC, EMCDDA, FBI, itp.
Zaangażowanie strony polskiej

Strona polska uzyskała pełnię praw członkowskich z dniem akcesji, tj. 1 maja 2004 r. Od tego momentu pozostaje aktywnie zaangażowana w realizacje współpracy w ramach CEPOL. Punktem kulminacyjnym była niewątpliwie druga połowa 2011 r., kiedy z uwagi na fakt sprawowania prezydencji w Radzie UE strona polska przewodniczyła również w Radzie Zarządzającej CEPOL.
Od momentu akcesji strona polska wystąpiła w roli organizatora ponad dwudziestu przedsięwzięć szkoleniowych. W 2012 r. były to: kurs poświęcony policyjnej etyce zawodowej oraz zapobieganiu korupcji (w roli organizatora wystąpiła Szkoła Policji w Katowicach) oraz dwóch edycji kursu poświęconego zabezpieczaniu laboratoriów do produkcji narkotyków syntetycznych i półsyntetycznych, organizowanych przez CBŚ KGP we współpracy z Europolem. Polska policja delegowała również około 70 przedstawicieli celem wzięcia udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez inne państwa członkowskie. Polska kadra ekspercka byłą zaangażowana w opracowywanie modułów e-learningowych oraz wspólnych programów szkolenia z zakresu: policyjna etyka zawodowa i zapobieganie korupcji, zwalczanie przestępczości narkotykowej, przestępczość warunkowana płciowo, zwalczanie terroryzmu oraz SIRENE. Polscy przedstawiciele uczestniczyli również w pracach wielu organów wykonawczych CEPOL, to jest komitetów (Komitetu Strategii, Komitetu Programowego oraz Komitetu ds. Budżetu i Administracji CEPOL, które zostały rozwiązane z końcem 2011 rok), oraz grup roboczych, które zostały rozwiązane z końcem czerwca br. (grupy roboczej ds. stosunków zewnętrznych CEPOL, grupy ds. ewaluacji przedsięwzięć szkoleniowych, ds. nauczania,  ds. ewaluacji 5-letniej oraz zmian strukturalnych CEPOL, i tym podobne.).
Krajowy punkt kontaktowy do spraw CEPOL

Zgodnie z art. 14 decyzji ustanawiającej CEPOL, każde z państw członkowskich zobowiązane jest do utworzenia krajowego punktu kontaktowego, odpowiedzialnego za koordynację oraz realizację współpracy szkoleniowej w ramach CEPOL.
W przypadku strony polskiej krajowy punkt kontaktowy został umiejscowiony w strukturach Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.
W przypadku potrzeby uzyskania bliższych informacji na temat współpracy w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej prosimy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami punktu kontaktowego.
 
Dane kontaktowe:
Anna Grunt, telefon służbowy (72) 150 57, e-mail: anna.grunt@policja.gov.pl
st. sierż. Michał Linda, telefon służbowy  (72) 124 40, e-mail: michal.linda@policja.gov.pl
kom. Piotr Grzywiński, telefon służbowy (72) 156 15, e-mail: piotr.grzywinski@policja.gov.pl
Paweł Zakrzewski, telefon służbowy (72) 128 59, e-mail: pawel.zakrzewski@policja.gov.pl
 
Załącznik 1

Katalog kursów CEPOL na rok 2013.
 1. ECIM (Europejski / Krajowy Model Wywiadu Kryminalnego oraz policyjne działania w kontekście zarządzania wywiadowczego).
 2. EMPACT (Europejska Multidyscyplinarna Platforma  Przeciwko Zagrożeniom Przestępstwami).
 3. MASP - usprawnienie (Wieloletni Strategiczny Plan Warsztatów).
 4. Podejście UE do handlu ludźmi.
 5. Zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz strategiczne perspektywy walki z narkotykami syntetycznymi.
 6. Możliwości państw członkowskich i UE w zakresie wykrywania, śledzenia i ścigania cyberprzestępczości.
 7. Handel bronią.
 8. Zwalczanie terroryzmu (poziom strategiczny).
 9. Europejskie Rozporządzenie dot. Postępowania z Materiałami Wybuchowymi.
 • CBRN.
 • Materiały Wybuchowe.
 • Szkolenie.
 1. Szkolenie dla operatorów SIRENE (poziom podstawowy).
 2. Szkolenie dla operatorów SIRENE (poziom zaawansowany.)
 3. Techniczne wykorzystanie systemu SIS 2 dla instruktorów Sirene.
 4. Szkolenie dla instruktorów systemu Sirene SIS 2.
 5. Ewaluacja Schengen.
 6. Współpraca z Rosją.
 7. Działania policyjne i w zakresie porządku w Europie - etap 1.
 8. Działania policyjne i w zakresie porządku w Europie - etap 2.
 9. Działania policyjne i w zakresie porządku w Europie - etap 3.
 10. "SPOPCOP" - Kurs dla kadry policyjnej w zakresie planowania i dowodzenia w kontekście zarządzania kryzysowego.
 11. Wsparcie merytoryczne, monitorowanie i doradztwo (MMA).
 12. Szkolenie dla wykładowców w zakresie Planowania i Prowadzenia Operacji Cywilnych (CPCC).
 13. Seminarium Prezydencyjne - Partnerstwo Wschodnie - Litwa.
 14. Seminarium Prezydencyjne - Różnorodność - Irlandia.
 15. Usprawnienie przy tworzeniu Organizacyjnego Planu Działania - OAP (jak prowadzić seminarium w zakresie OAP).
 16. Cykl polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE dla uczestników kursu nt. OAP.
 17. ENFAST - Europejska Sieć Zespołów Poszukiwań Celowych.
 18. TOPSPOC - Wyższa kadra policyjna: realizacja Programu Sztokholmskiego (1).
 19. TOPSPOC - Wyższa kadra policyjna: realizacja Programu Sztokholmskiego (2).
 20. Zarządzanie i rozwój internetowych modułów nauczania CEPOL (e-learning).
 21. Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej (język angielski).
 22. Sympozjum nt. wdrażnia działalności naukowo-badawczej (warsztaty)
 23. Seminarium z zakresu powiązań UE - Bałkany Zachodnie w ramach przestępczości zorganizowanej (warsztaty) .
 24. TOPSPOC - Wyższa kadra policyjna: realizacja Programu Sztokholmskiego (3).
 25. TOPSPOC - Wyższa kadra policyjna: realizacja Programu Sztokholmskiego (4).
 26. Europejska policyjna konferencja naukowo-badawcza CEPOL: Policing 2.0 - Działania policyjne w środowisku nowych mediów i nowoczesnych technologii informatycznych.
 27. Zwalczanie terroryzmu (wzrost świadomości)
 28. Cykl polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE dla uczestników kursu nt. OAP.
 29. Seminarium szkoleniowe w zakresie budowania potencjału w Afryce Zachodniej.
 30. Europejskie Rozporządzenie dot. Postępowania z Materiałami Wybuchowymi.
 • CBRN
 • Materiały Wybuchowe
 • Szkolenie
 1. Europejska Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 2. Katastrofy o dużej skali - wytyczne UE (EU guidelines).
 3. Ewaluacja Schengen.
 4. Wykorzystywanie dzieci w cyberprzestrzeni.
 5. Przestępczość internetowa a bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
 6. Kurs z zakresu rynków związanych z nielegalną imigracją - wykrywanie / zwalczanie / repatriacja.
 7. Pranie pieniędzy.
 8. Postępowanie śledcze w przypadkach korupcji i jej zapobieganie.
 9. Ochrona świadka - poziom zaawansowany.
 10. Postępowanie z informatorami - poziom zaawansowany.
 11. Kryminalistyka z uwzględnieniem DNA a wyzwania działań policyjnych w tym zakresie (we współpracy z ENFSI).
 12. Wpływ sieci społecznościowych na organy porządku publicznego.
 13. Ogólnoeuropejskie szkolenie w zakresie zabezpieczenia meczy piłkarskich.
 14. Porządek publiczny i zarządznie tłumem - etap 1.
 15. Porządek publiczny - Zabezpieczanie dużych imprez masowych/Partnerstwo publiczno-prywatne - etap 2.
 16. Szkolenie w zakresie powiązań, struktur oraz instrumentów w ramach reformy sektora bezpieczeństwa (SSR), wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (CSDP) oraz obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (FSJ).
 17. Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej (język francuski).
 18. Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej (język hiszpański).
 19. Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej (język angielski).
 20. Handel ludźmi (THB) - mechanizmy prewencyjne ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia popytu.
 21. Kurs z zakresu handlu kontenerami transportowanymi drogą morską oraz kryminalistyki
 22. Oszustwo i konfiskata mienia.
 23. Szkolenie dla wykładowców w zakresie operacyjnego zintegrowanego systemu z wykorzystaniem analizy.
 24. Kierowanie wspólnymi zespołami dochodzeniowo-śledczymi.
 25. Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze.
 26. Prawa człowieka - etyka policyjna.
 27. Szkolenie dla instruktorów seminariów internetowych (webinars).
 28. Szkolenie dla wykładowców - część 1.
 29. Szkolenie dla wykładowców - część 2.
 30. Zapewnianie jakości w ramach szkoleń z zakresu ochrony porządku publicznego
 31. Kurs w zakresie mobilnych grup przestępczych.
 32. Szkolenie w zakresie analizy sieci społecznościowych.
 33. Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej (język niemiecki).
 34. Europejska Sieć Ekspertów w Dziedzinie Medycyny i Psychologii EMPEN.
 35. Nowoczesne działania Policji w miastach z zastosowaniem inteligentmych technologii.
 36. Uczestnictwo w Wieloletnim Strategicznym Planie Działania (MASP) - skrót dla uczestników warsztatów.
 37. Ogólnoeuropejskie szkolenie w zakresie zabezpieczenia meczy piłkarskich.
 38. Działania w zakresie bezpieczeństwa na międzynarodowych lotniskach i głównych węzłach komunikacyjnych.
 39. Przemoc w miastach.
 40. Kradzież dzieł sztuki / dóbr dziedzictwa kulturowego.
 41. Kontrola przestępczości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym: porównanie na szczeblu międzynarodowym.
 42. Zarządzania kryzysowe i planowanie w sytuacjach zagrożenia - strzelaniny w szkołach i wypadki powstałe w wyniku utraty panowania nad sobą.
 43. Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej (język angielski).
 44. Postępowanie z ofiarami przestępstw.
 45. Edukacja i szkolenie w środowisku elektronicznym.
 46. Doskonalenie językowe: instrumenty i systemy europejskiej współpracy policyjnej (język włoski).
 47. Wspólne zespoły śledcze.
 48. Rozwój i tendencje w polityce kryminalnej UE.
 49. Zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie środowiska.
 50. Dostawy kontrolowane (niejawnie nadzorowane)
 51. Fałszowanie pieniędzy, dóbr i własności intelektualnej .
 52. Współpraca Policji ze społecznością lokalną.
 53. Operacje pod przykryciem.
 54. Prawa człowieka w oparciu o szkolenia dla organów porządku publicznego.
 55. Kurs - demontaż nielegalnych laboratoriów narkotykowych.
 56. Kurs - demontaż nielegalnych laboratoriów narkotykowych (poziom zaawansowany).


Załącznik 2

Seminaria internetowe/Webinars

 
 1. Handel ludźmi – najlepsze praktyki w ramach programu prewencyjnego (THB).
 2. Zagadnienia z zakresu Traktatu z Prum w ramach modułu e-learningowego.
 3. Zagadnienia z zakresu policyjnego języka angielskiego w ramach modułu e-learningowego.
 4. Szkolenie w ramach Systemu Zarządzania Nauczaniem CEPOL (LMS)
 5. Nauczanie na odległość (e-learning).
 6. Europol.
 7. Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze w odniesieniu do kradzieży pojazdów.
 8. Kynopol (organizacja trenerów szkolących psy służbowe).
 9. SIRENE SIS 2.
 10. Odzyskiwanie mienia.
 11. Sieci społecznościowe.
 12. Zagadnienia z zakresu wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych w ramach modułu e-learningowego.
 13. Zagadnienia związane ze współdziałaniem Policji ze społecznością lokalną w zakresie zapobiegania zjawiskom terroryzmu i radykalizmu (COPPRa) w ramach modułu e-learnigowego.
 14. Zagadnienia z zakresu Europolu w ramach modułu e-learningowego.
 15. Zagadnienia z zakresu przemocy ze względu na płeć w ramach modułu e-learningowego
 16. Zagadnienia z zakresu Schengen w ramach modułu e-learningowego.
 17. Kontynuacja działań podejmowanych w 2012 roku przez Koordynatora Komisji Europejskiej ds. zwalczania przemytu (EU Commission Anti-trafficking Coordinator).
 18. Realizacja priorytetów w ramach Organizacyjnego Planu Działania (OAP) na rok 2013 w zakresie handlu ludźmi (THB).
 19. Realizacja priorytetów w ramach OAP na rok 2013 w zakresie cyberprzestępczości.
 20. Zwiększenie świadomości w zakresie priorytetów OAP na rok 2013 dot. Bałkanów Zachodnich.
 21. Realizacja OAP na rok 2013 w zakresie nielegalnej imigracji.
 22. Realizacja priorytetów w ramach OAP na rok 2013 w zakresie przemytu ładunków drogą morską.
 23. Realizacja priorytetów w ramach OAP na rok 2013 w zakresie mobilnych grup przestępczych.
 24. Realizacja priorytetów w ramach OAP na rok 2013 w zakresie przestępczości w Afryce Zachodniej.
 25. Realizacja priorytetów w ramach OAP na rok 2013 w zakresie narkotyków syntetycznych.

ZOBACZ WIĘCEJ      
Powrót na górę strony