Bank Dobrych Praktyk

Dobra Praktyka w ramach projektu “Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim”

    

Podmiot zgłaszający Dobrą Praktykę

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Podmiot / komórka organizacyjna realizujące Dobrą Praktykę

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Komórka (jednostka) wiodąca - odpowiedzialna za realizację

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

 

Podmioty współpracujące    w realizacji Dobrej Praktyki

Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie

OPP w Lublinie

Sekcja Antyterrorystyczna KWP w Lublinie

Osoba do kontaktów

w sprawie Dobrej Praktyki (z jednostki zgłaszającej)

telefon / fax. / e-mail

asp. szt. Justyna Pliszczyńska

tel. 811 51-99; faks 811-46-24,

e-mail:justyna.pliszczynska@lu.policja.gov.pl

Osoba do kontaktów

w sprawie Dobrej Praktyki (z jednostki realizującej)

telefon / fax. / e-mail

asp. szt. Justyna Pliszczyńska

tel. 811 51-99; faks 811-46-24,

e-mail:justyna.pliszczynska@lu.policja.gov.pl

Cel realizowany przez zastosowanie Dobrej Praktyki

Zwiększenie kwalifikacji zawodowych instruktorów lubelskiej Policji

Skąd wzięła się inicjatywa w zakresie wypracowania Dobrej Praktyki (krótka diagnoza).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 19.06.2007 w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji, lokalne szkolenie zawodowe prowadzą policjanci posiadający doświadczenie, wiedzę i umiejętności,  a gdy jest to niezbędne także uprawnienia instruktorskie. Specyfika pracy instruktorów wymaga ciągłego samodoskonalenia, wymiany doświadczeń oraz wypracowywania modeli skutecznego nauczania.

Ze względu na ograniczone środki finansowe w Policji, funkcjonariusze mają niewielkie możliwości poznania metod pracy instruktorów z innych krajów, sposobów planowania i prowadzenia szkoleń zawodowych oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie technik i taktyk policyjnych. Ze względu na fakt, że od poziomu wyszkolenia zawodowego policjantów zależy bezpośrednio bezpieczeństwo obywateli, tak ważne jest położenie nacisku na podnoszenie jego jakości i innowacyjności oraz dostosowywanie do standardów europejskich, poprzez współpracę z zagranicznymi instytucjami szkoleniowymi Policji.

Innowacyjność Dobrej Praktyki - różnica od dotychczasowego sposobu postępowania

 

Dotychczas instruktorzy lubelskiej Policji mieli małe możliwości uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez europejskich ekspertów i korzystania z ich cennej wiedzy.

Możliwość obserwowania kolegów z Litwy, Estonii, Czech, Niemiec, Malty i Cypru oraz korzystania z ich wiedzy, jak również udział w praktycznych ćwiczeniach/szkoleniach, podczas każdej wizyty stanowiło nieocenione doświadczenie, które będzie wykorzystywane podczas lokalnego doskonalenia zawodowego.

 

Przedział czasowy, w jakim Dobra Praktyka była / jest realizowana

 

15.09.2014 r. – 14.09.2016 r.

Krótka charakterystyka działań podjętych przy realizacji Dobrej Praktyki z uwzględnieniem głównych etapów przedsięwzięcia oraz ról poszczególnych uczestników.

 

Działania w ramach projektu: “Skuteczny instruktor – efektywny policjant – szkolenie zawodowe lubelskiej Policji w wymiarze europejskim”:

1.Wymiany doświadczeń na Litwie, w Estonii, w Czechach, w Niemczech, na Malcie oraz na Cyprze.

W okresie od marca do października 2016 r. sześć 6-os. grup policjantów oraz pracowników cywilnych lubelskiego garnizonu Policji uczestniczyło w 7 dniowych wizytach studyjnych na Litwie, w Estonii, w Czechach, w Niemczech, na Malcie oraz na Cyprze.

Uczestnicy projektu poznali systemy szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów, oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie:
• warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz sposób dokumentowania czynności,
• taktyki i techniki przeprowadzenia interwencji w ujęciu praktycznym,
• taktyki działania pododdziałów zwartych Policji,
• taktyki i techniki strzelań policyjnych, proces lokalnego doskonalenia zawodowego z wyszkolenia strzeleckiego,
• taktyki działań antyterrorystycznych.

2. Szkolenie kaskadowe

Doświadczenia zebrane podczas wymian, dobre praktyki oraz skuteczne rozwiązania w obszarze doskonalenia zawodowego Policji zostały zebrane w formie materiałów szkoleniowych do wykorzystania podczas lokalnego doskonalenia zawodowego lubelskiej Policji.

2. seminarium podsumowujące

Ostatnim etapem realizacji projektu była organizacja seminarium podsumowującego, które zostało zorganizowane przez KWP w Lublinie w dniach 16 – 19 listopada 2015 r. W seminarium udział wzięli eksperci z Jednostki Natychmiastowego Reagowania Policji Cypryjskiej, Szkoły Policji i Straży Granicznej Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie, Krajowej Szkoły Policji Litewskiej, Ośrodka Szkolenia Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie, uczestnicy projektu oraz instruktorzy AT, OPP oraz Wydziałów Kadr i Szkolenia komend wojewódzkich policji w Polsce. Seminarium miało na celu podsumowanie doświadczeń zebranych w trakcie wizyt realizowanych w ramach projektu oraz  upowszechnianie rozwiązań w zakresie doskonalenia zawodowego Policji, poznanych w trakcie wdrażania projektu, przy udziale ekspertów z państw przyjmujących.  

 

Korzyści z zastosowania Dobrej Praktyki (efekty, wyniki, itp.)

 

• podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności policjantów w obszarze doskonalenia zawodowego dzięki udziałowi w wyjazdach edukacyjnych,

• wprowadzenie innowacyjnych praktyk poznanych za granicą do metodyki szkoleń i wykorzystanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych opracowanych w wyniku realizacji projektu,

• poprawa kompetencji językowych oraz świadomości interkulturowej uczestników wymian,

• ułatwienie rozwoju zawodowego policjantów poprzez udział w wyjazdach i szkoleniu kaskadowym,

• wsparcie rozwoju instytucjonalnego KWP w Lublinie poprzez usprawnienie metod i technik doskonalenia zawodowego,

• rozwój współpracy pomiędzy partnerami projektu.

Sposób / metoda pomiaru wyników osiąganych w trakcie realizacji Dobrej Praktyki

 

Na podstawie testów wiedzy, ankiet oraz list obecności.

Uniwersalność Dobrej Praktyki – ocena możliwości zastosowania w innych jednostkach Policji

DP możliwa jest do przeprowadzenia w każdej komendzie wojewódzkiej Policji.

Zasoby niezbędne do zastosowania Dobrej Praktyki (techniczne, osobowe)

 

Do zastosowania DP, potrzebne jest nawiązanie współpracy
z partnerami zagranicznymi, opracowanie tematyki i planu szkolenia,  przeprowadzenie wymian, szkolenia kaskadowego, wyznaczenie osób szkolących i uczestników szkolenia.

 

Skutki finansowe zastosowania Dobrej Praktyki (ewentualny sposób finansowania)

 

Możliwe źródła finansowania – program Erasmus +.

Dotychczasowy sposób propagowania/ upowszechniania Dobrej Praktyki

 

Dobre, skuteczne rozwiązania z zakresie szkolenia zawodowego wypracowane w wyniku realizacji projektu są upowszechniane podczas szkolenia kaskadowego dla instruktorów (szkolenie train the trainer). Ponadto wiedza i doświadczenie zebrane podczas wyjazdów, opracowane w formie raportu zostały przesłane w wersji elektronicznej do Szkół Policji w Polsce, Wydziałów i Sekcji Doskonalenia Zawodowego komend wojewódzkich oraz Biura Kadr i Szkolenia KGP przekazane celem wykorzystania w planach doskonalenia zawodowego. Raport został przetłumaczony na język angielski i przesłany do partnerów zagranicznych oraz do oficerów łącznikowych zagranicznych Policji (UE i poza UE) akredytowanych w Polsce.

Wykonał:

 

asp. szt. Justyna Pliszczyńska