Dobra praktyka nr 4 - Bank Dobrych Praktyk - Policja Lubelska

Bank Dobrych Praktyk

Dobra praktyka nr 4

ZASADY POSTĘPOWANIA Z OFIARA HANDLU LUDŹMI

 

  • Jeżeli ofiara została zatrzymana w wyniku działań organów ścigania, po  przeprowadzeniu z nią wstępnej rozmowy i powzięciu przypuszczenia, że może ona być ofiarą handlu ludźmi, niezwłocznie należy odizolować ją od pozostałych zatrzymanych, w tym domniemanych sprawców, np. właścicieli agencji towarzyskiej.
  • Po stwierdzeniu, na podstawie ustalonych okoliczności, że sprawa dotyczy handlu ludźmi, niezwłocznie należy powiadomić funkcjonariusza odpowiedzialnego za przeprowadzenie dalszych czynności, w miarę możliwości przeszkolonego w zakresie postępowania z ofiarą handlu ludźmi.
  • Funkcjonariusz, do którego skierowano zgłaszającą się lub zatrzymaną osobę, powinien ustalić czy istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa handlu ludźmi, czy powiadamiająca osoba nie jest ofiarą/świadkiem przestępstwa handlu ludźmi oraz czy zgadza się złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
  • W przypadku, gdy osoba zgłaszająca boi się złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, powinna zostać poinformowana o możliwości objęcia jej programem wsparcia/ochrony ofiary/ świadka i warunkach z tym  związanych. Program obejmuje możliwość objęcia ofiary handlu ludźmi 3 – miesięcznym okresem interwencji kryzysowej, będącym jednocześnie czasem na podjęcie decyzji o współdziałaniu z organami ścigania oraz będącym jednocześnie czasem na podjęcie decyzji o współdziałaniu z organami ścigania oraz będący jego kontynuacją okres trwający 6 miesięcy dla ofiar, które zdecydują się na współpracę z organami ścigania i złożenie zeznań obciążających sprawców. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest zerwanie przez ofiarę wszelkich kontaktów ze sprawcami.
  • Jeżeli ofiara wyrazi wolę uczestnictwa w programie, a przekazane przez nią informacje dają podstawę uznania za wiarygodne, że stała się ona ofiarą handlu ludźmi, decyzję o objęciu programem wsparcia,ochrony podejmuje kompetentny funkcjonariusz informując niezwłocznie o tym fakcie koordynatorów realizacji programu wsparcia w KGP lub KGSG.
  • Niezwłocznie należy poinformować również Fundację Przeciwko Handlowi Kobietami „La Strada”.
  • W  wypadku gdy osoba zgłaszająca  lub zatrzymana jest cudzoziemcem powinna zostać poinformowana na piśmie o:

a/ możliwości objęcia jej Programem wsparcia/ ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi.

b/ Przysługującym jej prawie do pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 pkt. 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Powyższe informacje winny być przekazane z udziałem tłumacza, bądź też  doręczone na piśmie w języku, którym włada pokrzywdzony. Ponadto wszelkie czynności, o których mowa w pkt. 6 i 7 ogólnych algorytmu winny być realizowane z udziałem tłumacza.