Dobra praktyka nr 3 - Bank Dobrych Praktyk - Policja Lubelska

Bank Dobrych Praktyk

Dobra praktyka nr 3

HANDEL LUDŹMI

Przesłuchanie Świadka – Pokrzywdzonego

 

  1. W przypadku zgłoszenia się osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że jest ofiarą/świadkiem przestępstwa handlu ludźmi, funkcjonariusz organu ścigania powinien wysłuchać jej/jego relacji wykazując się empatią dbając o dobro osoby powinien ustalić, czy w świetle definicji, zawartej w art. 3 Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, istnieją przesłanki do uznania tej osoby za pokrzywdzoną przestępstwem handlu ludźmi.
  2. Funkcjonariusz organu ścigania do którego został skierowany pokrzywdzony/świadek powinien wykonać wszystkie czynności procesowe rzetelnie i z należytą starannością, tak aby wyeliminować konieczność powtarzania tych samych czynności. Wszystkie czynności procesowe z udziałem pokrzywdzonego/świadka powinien prowadzić ten sam oficer dochodzeniowo – śledczy. W przypadku gdy pokrzywdzony/świadek nie włada językiem polskim, w czynnościach procesowych konieczny jest udział tłumacza, w przeciwnym razie czynności te będą nieważne.
  3. W trakcie prowadzenia czynności procesowych z udziałem pokrzywdzonego/świadka należy dokładnie ustalić okoliczności czynu, a w szczególności:
  • Okoliczności związane z pierwszym kontaktem z osobami proponującymi pracę czy też organizującymi wyjazd:

- czas, miejsce, sposób nawiązania kontaktu, ewentualny stopień zażyłości i relacje pomiedzy pokrzywdzonym i osobami nawiązującymi kontakt,

- osoby, które pośredniczyły i pomagały w organizacji wyjazdu oraz nakłaniały do niego , (określenie czasu, miejsca, sposobu wyjazdu, danych personalnych sprawców lub innych okoliczności mogących pozwolić na ustalenie ich tożsamości),

- propozycje pracy i ewentualnych świadczeń, które padły ze strony organizatorów, na jakich warunkach były zatrudnienia, wynagrodzenie, sposób płatności, okoliczności związane z dostarczeniem (dojazdem na miejsce) oraz pobytem na miejscu,

- określenie jakie dokumenty były wykorzystane przy organizacji wyjazdu,

- ustalenie ewentualnych kosztów, jakie świadek/pokrzywdzony poniósł w związku z wyjazdem.

  • Okoliczności związane z wyjazdem

      - miejsce zbiórki, liczbę osób organizujących wyjazd oraz całe przedsięwzięcie

      - środki transportu, warunki transportu, zachowanie organizatorów

      - trasa przejazdu, sposób i okoliczności przekraczania granicy,

      - dostęp do środków komunikacji

  • Informacje związane z wykonywaniem pracy:

      - miejsce, czas i organizacja pracy,

      - dojazd do pracy i związany z tym zakres swobody poruszania się i komunikacji,

      - forma wynagrodzenia i termin płatności,

      - posiadanie dokumentu tożsamości lub innego dokumentu uprawniającego do 

         podjęcia pracy przez pokrzywdzonego

      - zachowanie sprawców

      - rodzaj ewentualnych obrażeń doznanych w trakcie pracy i okoliczności ich 

        powstania

- rodzaj środków podawanych pokrzywdzonemu (jeśli były stosowane)

- czas, miejsce, rodzaj udzielanej pomocy lekarskiej

- wprowadzenie wewnętrznych regulaminów dotyczących ewentualnych kontaktów z  

  Organami ścigania

- inne okoliczności.

  • Jeżeli w toku postępowania przygotowawczego zajdzie potrzeba udziału

        ofiary w czynnościach procesowych w miejscu zgłoszenia przestępstwa, zostanie ona 

        przewieziona ze schroniska Fundacji do miejsca przeznaczenia. Podczas pobytu 

        przebywać będzie w lokalnym schronisku dla ofiar przemocy lub innym miejscu

        wyznaczonym za jej zgodą i zgodą przedstawiciela organizacji pozarządowej.

  • Na wniosek ofiary/świadka należy rozważyć możliwość obecności przy

        przesłuchaniu przedstawiciela Fundacji „La Strada” udzielającego pomocy

        ofierze/świadkowi. 

        Przesłuchanie ofiary powinno prowadzić do uzyskania odpowiedzi między innymi

        na następujące pytania:

        - Jak doszło do pierwszego kontaktu z osobą proponującą pracę?

        - Czy osoba ta kiedykolwiek rozmawiała z ofiarą telefonicznie?

        - Czy ofiara została wprowadzona w błąd, co do rodzaju pracy, jaką będzie

          wykonywać?

        - Czy ofiara została wprowadzona w błąd, co do rodzaju pracy, jaką będzie

          wykonywać?

        - Czy ofiarysama ponosiła koszty podróży i koszty związane z wyrobieniem \ 

          dokumentów?

        - Gdzie i kiedy nastąpiło przekroczenie granicy i jakimi środkami transportu się

           przemieszczali?

        - Czy przekroczenie granicy nastąpiło legalnie?

        - Czy przestępcy znają jej adres oraz adresy członków rodziny?

        - W jaki sposób została zmuszona do wykonywania pracy?