Aktualności

Aplikacja „Kwarantanna domowa” jest obowiązkowa!

Data publikacji 04.11.2021

Zwiększa się liczba osób objętych kwarantanną domową. Przypominamy o obowiązkach związanych z tą sytuacją. Jest to nie tylko zakaz opuszczania miejsca odbywania kwarantanny ale także obowiązek zainstalowania i używania aplikacji „Kwarantanna domowa”.

W trakcie trwania pandemii koronawirusa, jednym z zadań funkcjonariuszy jest sprawdzenie, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się pod wskazanym adresem. Każdego dnia policjanci na Lubelszczyźnie otrzymują informacje dotyczące osób, podlegających kwarantannie domowej. Umundurowani policjanci weryfikują, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz, czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje są na bieżąco przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów.

TELEFON TRZYM ANY W RĘKU

Przypominamy, że z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od 1 kwietnia 2020r. dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji "Kwarantanna domowa". Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store.

Za złamanie kwarantanny może zostać nałożona grzywna do 5 tysięcy złotych.

Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Jak złożyć oświadczenie?

  • za pośrednictwem ePUAP, przesyłając na adres skrytki: /MAiC/SkrytkaESP,
  • przesyłając na adres e-mail KPRM: Kancelaria.Krolewska@mc.gov.pl opatrzone podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny,
  • lub przekazać wypełniony druk oświadczenia lokalnej jednostce Policji.

Pamiętaj! Korzystanie z aplikacji nie dotyczy osób przebywających w izolacji.

Podstawa prawna: art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842, z późn. zm.).
Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Osoby, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi, nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji Kwarantanna domowa mogą zostać ukarane karą grzywny lub nagany. Podstawa prawna: art. 116 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.). Korzystanie z Aplikacji nie zwalnia z konieczności przestrzegania obowiązków jakie przepisy nakładają na osoby poddane kwarantannie. W szczególności, nie opuszczania miejsca odbywania kwarantanny oraz stosowania się do poleceń służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

Rzecznik Prasowy
KWP w Lublinie
komisarz Andrzej Fijołek

Film https://youtu.be/ZpdbdBtw4BI

Powrót na górę strony