Fundusz Prewencyjny dla policjantów i pracowników cywilnych - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Fundusz Prewencyjny dla policjantów i pracowników cywilnych

Data publikacji 04.12.2020

Za jego pośrednictwem policjanci i pracownicy Policji ubezpieczeni w ramach programu „Policja 2015”, mogą korzystać z pomocy finansowej. Głównym celem funduszu jest działalność profilaktyczna i zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych. Przypominamy również, że pomoc finansowa udzielana jest w przypadkach indywidualnych, takich między innymi jak ponoszenie przez osoby ubezpieczone kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków czy sprzętu ortopedycznego.

Co to jest Fundusz Prewencyjny?

Fundusz Prewencyjny utworzony w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2015” działa na podstawie umowy zawartej w dniu 27 września 2016 roku pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną a Komendantem Głównym Policji oraz działającymi w Policji organizacjami związków zawodowych policjantów i pracowników. Część środków tego funduszu przekazywana jest do dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji, które zawarły umowy ubezpieczenia w ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2015”.

Na jaką pomoc można liczyć?

Zasadniczym celem działalności Funduszu Prewencyjnego jest udzielanie pomocy policjantom i pracownikom Policji ubezpieczonym w ramach programu „Policja 2015”, a także członkom ich rodzin, którzy zostali pokrzywdzeni na przykład w wyniku wypadku losowego, albo ciężkiej choroby. Środki te przeznaczane są również na działalność profilaktyczną i profilaktykę zdrowotną, aby zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia. Priorytetem w wydatkowaniu środków funduszu jest pomoc finansowa udzielana w indywidualnych przypadkach, takich między innymi jak: ponoszenie przez ubezpieczonych kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu ortopedycznego. Możliwe jest również finansowanie innych zadań prewencyjnych, na przykład kosztów zabiegów profilaktycznych, takich jak szczepienia ochronne, zwłaszcza poza obszarem objętym zakresem świadczeń z tytułu medycyny pracy.

Jak uzyskać pomoc?

Pomoc finansowa z Funduszu Prewencyjnego udzielana jest wniosek zainteresowanego. We wniosku należy opisać przesłanki przemawiające za potrzebą udzielenia wsparcia finansowego. Wniosek taki składa się do dysponenta funduszu za pośrednictwem komisji do spraw Funduszu Prewencyjnego. Do wniosku należy załączać niezbędne dokumenty o stanie zdrowia osoby, na rzecz której pomoc miałaby być udzielona (na przykład karty informacyjne leczenia, orzeczenia komisji lekarskich). Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż niezbędnym i kluczowym elementem wymaganym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest konieczność załączenia wymaganych prawem dowodów poniesienia wydatków na cele lecznicze. Wydatki ponoszone z funduszu muszą być rozliczone na podstawie dowodów księgowych, takich jak imienne faktury i rachunki, a nie na przykład oświadczenia, paragony, czy faktury pro forma.

Świadczenia udzielane z Funduszu Prewencyjnego nie mają charakteru obligatoryjnego, nie mogą być przedmiotem roszczenia, a ich udzielenie uzależnione jest od decyzji właściwych dysponentów ze względu na miejsce pełnienia służby lub wykonywania pracy przez ubezpieczonego.

Więcej informacji na temat Funduszu Prewencyjnego można uzyskać na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego.

Skorzystaj z funduszu prewencyjnego