Dobra praktyna nr 2 - Bank Dobrych Praktyk - Policja Lubelska

Bank Dobrych Praktyk

Dobra praktyna nr 2

Zaginięcie kategorii I – mężczyzna niepoczytalny, oddalił się z DPS, niezdolny do samodzielnej egzystencji. Poszukiwania trwały dobę. Miejsce zaginięcia- teren wiejski, leśno- polny, zaginięcie było pod koniec listopada, temperatura wahała się od 0° C do ok. -8° C. Zaginiony nie posiadał przy sobie żadnych urządzeń mobilnych ani dokumentów.

W trakcie prowadzonej sprawy funkcjonariusze wykonali następujące czynności:

- Sprawę wszczęto na podstawie zgłoszenia zaginięcia przez wychowawcę ośrodka wsparcia Domu Pomocy Społecznej.

- Dokonano pisemnego przyjęcia zgłoszenia, zarejestrowano zaginięcie w policyjnym systemie informatycznym.

- Komendant Miejski ogłosił alarm dla części stanu jednostki, zmobilizowani funkcjonariusze przybyli na teren miejsca zaginięcia, przeprowadzono penetracje terenu.

- Nadano komunikat patrolom pełniącym służbę na terenie miasta i w rejony miejsca zaginięcia skierowano dodatkowe patrole. Sporządzono telegram do wszystkich jednostek na terenie RP.

- Powiadomiono KGP Zespół ds. poszukiwań, który przysłał na miejsce zaginięcia Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań wyposażone w dron, przenośne urządzenie GPS- tracerów.

- Precyzyjnie określono godzinę zaginięcia, podano komunikat w mediach i środkach masowego przekazu.

- Przeprowadzono rozmowy wśród okolicznych mieszkańców, w sklepach, ustalono, że zaginiony stroni od ludzi, porusza się w określony sposób, utyka, może zataczać się, chód jego można pomylić z osoba nadużywającą alkoholu. Do wiadomości publicznej podano te informacje odnośnie specyfiki poruszania się. Jeden z mieszkańców przekazał, że i widział taka osobę na drodze leśnej, co zawęziło obszar poszukiwań.

- Użyto psa tropiącego.

- Nawiązano współpracę z poza-policyjnymi organizacjami: powiadomiono grupę ratowniczą „Nadzieja” w Łomży, Powiadomiono Grupę Ratowniczo- Poszukiwawczą z psami tropiącymi z Gdańska. (grupa wyruszyła, ale osoba odnalazła się przed dojazdem grupy). W działaniach poszukiwawczych udział wzięli strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej SP i Straży Ochotniczej.

- Użyto pojazdu służbowego ze specjalistycznym oświetleniem z KWP w Białymstoku.

- Funkcjonariusz policji odnalazł osobę zaginioną w toku wykonywanych działań w trakcie penetracji terenu leśnego.

- Zaangażowano zasoby ludzkie w ilości: 53 funkcjonariuszy, 15 strażaków, 20 osób z grupy ratowniczej.