Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

znak sprawy wartość szacunkowa (euro) wspólny słownik zamówień przedmiot tryb termin składania ofert szczegóły
88/38/18/SZP/B poniżej 5 548 tys. euro 45233220-7 45332200-5 zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu PP w Modliborzycach” zamówienie z wolnej ręki x więcej
85/44/18/SZP/B poniżej 5 548 tys. euro 45233220-7 45421100-5  45310000-3 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do zadania pn. „Roboty budowlane wielobranżowe w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie zamówienie z wolnej ręki x więcej
87/14/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro

30213000-5 30213100-6 30231300-0 30232110-8 30232150-0 38652100-1 38520000-6

Dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 11.12.2018 godz. 11.00 więcej
86/26/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 38651000-3 32351000-8 38650000-6 Dostawa sprzętu fotograficznego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 07.12.2018 godz. 11.00 więcej
80/10/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów typu furgon w wersji nieoznakowanej przetarg nieograniczony 28.12.2018 godz.11.00 więcej

83/64/18/SZP/B

poniżej 5 548 tys. euro 45331000-6 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn.: Termomodernizacja
i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego – KPP w Opolu Lubelskim
zamówienie z wolnej ręki x więcej
84/27/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 38432210-7 Dostawa chromatografów gazowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie przetarg nieograniczony 21.11.2018 godz.11.00 więcej
82/2318/SZP/D poniżej 144 tys. euro

30125000-1 50313100-3

Konserwacja i naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów przetarg nieograniczony 20.11.2018 godz. 11.00 więcej
77/37/18/SZP/D poniżej 5 548 tys. euro 45311200-2 45421100-5 45442100-8 45430000-0

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Komisariatu Policji w Józefowie”

zamówienie z wolnej ręki x więcej
75/04/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09132100-4
09134220-5
Dostawa paliw płynnych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 07.11.2018 godz. 11.00 więcej
74/05/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 27.11.2018 godz.11:00 więcej
71/33/18/SZP/U powyżej 144 tys. euro 65310000-9 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie do obiektów KWP w Lublinie: PP w Siedliszczach (KMP Chełm) oraz KP w Wisznicach (KMP w Białej Podlaskiej) zamówienie w trybie z wolnej ręki x więcej
67/31/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 21.09.2018 godz. 11:00 więcej