Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

Nr referencyjny

 

Wartość szacunkowa (euro)

Wspólny słownik zamówień

Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
53/65/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45400000-1 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy  do zadania pn.: „Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu” zamówienie z wolnej ręki negocjacje w dniu 22.06.2017 godz. 12:00 więcej
42/59/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro

34351100-3
34352100-0
34352200-1

Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 28.06.2017 godz.10:30 więcej
51/04/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 22900000-9 22456000-1 22810000-1 22820000-4 22822000-8 22852100-8 Dostawa druków służbowych i akcydensowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 26.06.2017 godz.10:30 więcej
52/64/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro

30213100-6 30232150-0

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 23.06.2017 godz.10:30 więcej
50/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45251143-5 45262660-5 45310000-3 45320000-6 45330000-9 45331210-1 45400000-1 45453000-7 „Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3” przetarg nieograniczony

28.06.2017

26.06.2017 godz. 10:30

więcej
49/16/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8 45111200-0 45111291-4 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym przetarg nieograniczony

29.06.2017

26.06.2017 godz. 10:30

więcej
47/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55270000-3 Zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem policjantów delegowanych do pełnienia służby w sezonowych posterunkach Policji na terenie woj. lubelskiego art. 138o. usługi społeczne 12.06.2017 godz. 10:30 więcej
46/20/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45216110-8  45111200-0 45111291-4 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Kocku przy ul. Polnej przetarg nieograniczony 21.06.2017 godz. 10:30 więcej
45/21/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45111200-0 45216110-8 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu przetarg nieograniczony zmiana 28.06.2017 21.06.2017 godz. 10:30 więcej
44/38/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
 45000000-7   45216110-8 45111100-9 45233140-2  45110000-1 45262300-4  45430000-0  Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingów, drogi, chodnika oraz posadzki w kotłowni i dyżurce Komisariatu Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5 przetarg nieograniczony 20.06.2017 godz. 10:30 więcej
43/33/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45443000-4 71320000-7 45321000-3 45331100-7 45311200-2 45331221-1 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45453000-7 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji  w Lubyczy Królewskiej przetarg nieograniczony 19.06.2017 godz. 10:30 więcej
41/19/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45111200-0 45216110-8 45111291-4 Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Wisznicach przetarg nieograniczony 14.06.2017 godz. 10:30 więcej
40/35/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro

71320000-7 45311200-2  45421146-9  45400000-1 45440000-3 

  

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci strukturalnych i elektrycznych z montażem sufitu podwieszanego w korytarzu i sekretariacie CBŚP w Lublinie przy ul. Północnej 3 przetarg nieograniczony 12.06.2017 godz. 10:30 więcej
37/23-31/17/SZP/B powyżej
5 225 000,00 euro

45000000-7
45400000-1
45443000-4
45420000-7
45430000-0
45331100-7
45232140-5
45331000-6
45332200-5
45310000-3
45315300-1
45312310-3

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego przetarg nieograniczony 27.06.2017 godz. 10:30 więcej
35/43/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia Posterunku Policji w Jastkowie przetarg nieograniczony 17.05.2017 godz. 10:30 więcej
36/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45251143-5 45262660-5 45310000-3 45320000-6 45330000-9 45331210-1 45400000-1 45453000-7

„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3”

przetarg nieograniczony

24.05.2017

22.05.2017

17.05.2017 godz. 10:30

więcej
33/08/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50413000-3 50433000-9 Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przetarg nieograniczony 09.05.2017 godz. 10:30 więcej
29/56/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50118110–9  98351110–2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 30.05.2017 godz. 10:30 więcej
24/06/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 33696500-0 33696000-5 33192500-7 38437110-1 33793000-5 33141320-9 38437100-8 19520000-7 42671100-1 39230000-3 38432000-2 24327000-2 42912300-5 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

30.05.2017

16.05.2017 godz. 10:30

więcej
21/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 12.04.2017 godz.10:30 więcej
15/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro

45311200-2 71320000-7 45317300-5 45232221-7 45262500-2 45442100-8

Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów KWP w Lublinie, ul. Grenadierów 3  w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty budowlane związane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszącymi przetarg nieograniczony 04.04.2017 godz. 10:30 więcej
09/01/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych niektórych KPP/KMP woj. lubelskiego, policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka oraz żywienie policjantów w formie jednego posiłku dziennie art. 138o. usługi społeczne 03.03.2017 godz. 10:30 więcej
03/59/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 34351100-3 34352100-0 34352200-1 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony

08.02.2017

07.02.2017 godz. 10:30

więcej