Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–54–15, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

 

znak sprawy wartość szacunkowa (euro) wspólny słownik zamówień przedmiot tryb termin składania ofert szczegóły
17/27/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 26.03.2019 godz. 11:00 więcej
18/04/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45310000-3 45400000-1 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie zamówienie z wolnej ręki x więcej
19/24/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się
w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego.
przetarg nieograniczony 25.03.2019 godz. 11:00 więcej
16/61/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45231600-1 Projekt i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do sieci OST 112 przetarg nieograniczony 02.04.2019 godz 11:00 więcej
15/56/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 48000000-8 48311000-1 48311100-2 48800000-6 48820000-2 Dostawa i wdrożenie systemu serwera faxów na potrzeby jednostek Policji garnizonu lubelskiego przetarg nieograniczony

22.03.2019

19.03.2019 godz.11:00

więcej
14/30/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 71320000-7 45216110-8 45110000-1 45111291-4 45220000-5 45233220-7 45310000-3 45320000-6 45330000-9 45400000-1 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji Posterunku Policji w Tyszowcach (powiat tomaszowski) przetarg nieograniczony 22.03.2019 godz.11:00 więcej
13/54/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 71336000-2 71356100-9 Wykonanie ekspertyz masztów oraz infrastruktury antenowej sieci radiokomunikacyjnej przetarg nieograniczony

19.03.2019

14.03.2019 godz.11:00

więcej
12/28/19/SZP/B poniżej 5548 tys.euro 45000000-7 45216110-8 45110000-1 45111291-4 45220000-5 45233220-7 45310000-3 45320000-6 45330000-9 45400000-1 Przebudowa  i rewitalizacja nieruchomości Policji położonej w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 / Grenadierów 3 przetarg nieograniczony

25.03.2019

19.03.2019 godz.11:00

więcej
11/03/19/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla KWP w Lublinie art. 138o. usługi społeczne 04.03.2019 godz. 11:00 więcej
06/60/19/SZP/U powyżej 144 tys. euro 64214400-3 Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

28.03.2019

25.03.2019

21.03.2019

20.03.2019 godz.11:00

więcej
10/22/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09211100-2 09211620-3 09211600-7 Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych oraz przekładniowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony

27.02.2019

25.02.2019 godz.11:00

więcej
09/15/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50433000–9  50413000-3

Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

przetarg nieograniczony 15.02.2019 godz.11:00 więcej
08/18/19/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50112000-3 Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego przetarg nieograniczony 20.02.2019 godz.11:00 więcej
07/53/19/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30125110-5 30192113-6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych
do drukarek i faxów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych
przetarg nieograniczony 12.02.2019 godz. 11:00 więcej