Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka - Policja Lubelska

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka

 

podinsp. Edyta Naja

podkom. Monika Kostecka

 

tel. 81 535 45 19, fax. 535 45 18

e-mail: Edyta.Naja@lu.policja.gov.pl 

 

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka realizuje następujące zadania:

  1. propaguje prawa człowieka i dba o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji woj. lubelskiego;
  2. bieżąco monitoruje działania Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponuje rozwiązania mające na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
  3. inicjuje współpracę oraz utrzymuje stały kontakt z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  4. inicjuje, monitoruje i koordynuje działania jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  5. sporządza informacje, opinie i stanowiska w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
  6. diagnozuje potrzeby szkoleniowe, inicjuje lub samodzielnie organizuje szkolenia niezbędne do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw czlowieka przez funkcjonariuszy Policji  woj. lubelskiego;
  7. reprezentuje Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
  8. sporządza roczne raporty z działalności Komendy w zakresie ochrony praw czlowieka;
  9. na bieżąco współpracuje z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizowanych zadań.