Ogłoszenia dotyczące doboru

Ogłoszenia dotyczące doboru

Uwaga! Dobór do służby w Policji

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW BĘDZIE MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU.

NUMER KONTAKTOWY: 47 811-46-55

 

Aktualne terminy i limity przyjęć znajdują się w zakładce "TERMINY PRZYJĘĆ"

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

Planowane przyjęcie do służby w 2021 roku:

23 lutego,  20 kwietnia, 13 lipca, 15 września, 3 listopada, 30 grudnia

 

W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH:

Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/ powiatowe Policji

woj. lubelskiego

 

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach  uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 47- 811-46-55.

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

 

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

 

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani, poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm..) :

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 pkt.,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 pkt.,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 pkt.,
 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii ,,B’’ - 6 pkt.,
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt.,
 • dokumenty potwierdzające stopień języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 pkt..,
 • dokumenty potwierdzające stopień kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 2 pkt.,
 • uprawnienia ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia  do prowadzenia łodzi motorowej - 2 pkt.,
 • prawo jazdy kategorii innej niż wymienione - 2 pkt.

 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PROCEDURY  KWALIFIKACYJNEJ  MOŻNA  ZNALEŹĆ:

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2020r., poz. 360 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.. U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.).

               

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2021 terminów przyjęć do służby w Policji.

 

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

                                                                                                                      

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

inspektor  Artur BIELECKI

 

TABELA OCENY POSZCZEGÓLNYCH PREFERENCJI   

 

(zobacz aktualne informacje - ocena etapów)

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony