Ogłoszenia dotyczące doboru - Ogłoszenia dotyczące doboru - Policja Lubelska

Ogłoszenia dotyczące doboru

Ogłoszenia dotyczące doboru

 

Uwaga! Dobór do służby w Policji

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW BĘDZIE MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU.

NUMER KONTAKTOWY: 47 811-46-55

 

 

 

Aktualne terminy i limity przyjęć znajdują się w zakładce "TERMINY PRZYJĘĆ"

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W LUBLINIE

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

Planowane przyjęcie do służby w 2020 roku:

27 lutego, 21 kwietnia, 13 lipca, 16 września, 5 listopada, 30 grudnia.

 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

Oddział Prewencji Policji w Lublinie oraz komendy miejskie/ powiatowe Policji

województwa lubelskiego

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 47 811-46-55.

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

 

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

UWAGA

NASTĄPIŁA ZMIANA NIŻEJ WYMIENIONYCH PREFERENCJI   

(zobacz aktualne informacje - ocena etapów)

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani, poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik numer 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji:

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 punktów

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione - 6 punktów

 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 punkty

 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 punkty

 • tytuł ratownika albo ratownika medycznego - 4 punkty

 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty

 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty

 • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”- 2 punkty

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (POLICJA)

 • na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (Lubelska Policja)

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi artykuł 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2017 roku, pozycja 2067 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 roku, pozycja 432 z późniejszymi zmianami).

 

Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2020, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Dokumenty złożone przez kandydata nie podlegają zwrotowi.