Warsztaty dot. likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych ( panel I oraz panel II)

Warsztaty   dotyczące likwidacji nielegalnych laboratoriów ( panel I oraz panel II) w ramach projektu „Zwiększenie efektywności służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na poziomie europejskim” współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policja.

Warsztaty dotyczące likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych (panel I oraz panel II) odbyły się w dniach 4-9 listopada oraz 25-30 listopada 2019 roku w Warszawie oraz w Legionowie.  W warsztatach oprócz uczestników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,  uczestniczyli koordynatorzy i eksperci merytoryczni z innych instytucji partnerskich projektu tj. przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji, Nadbużańskiego Oddziału Strażśy Ggranicznej, Zarządu Estońskiej Policji i Straży Granicznej, Generalnej Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii, Prezydium Policji w Berlinie, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Okręgowego Inspektoratu Policji w Satu Mare, Okręgowego Inspektoratu Policji w Cluj -Napoce i Generalnego Inspektoratu Policji Rumuńskiej.

Przez pierwsze dwa dni warsztatów uczestnicy projektu zostali zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi dot. likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych. Przedstawiono im charakterystykę i powstawanie polskich laboratoriów narkotyków syntetycznych i prekursorów, produkcję amfetaminy metodą Leuckarta, metody produkcji BMK a także metody produkcji amfetaminy oraz innych narkotyków. Szczególną uwagę zwrócono na drogi przemytu narkotyków do Polski, ryzyko związane z niebezpiecznymi substancjami w nielegalnych laboratoriach oraz materiały  wybuchowe i pułapki w nielegalnych laboratoriach. Część praktyczna szkolenia odbyła się w  Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie, które jest prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.  Prowadzący ćwiczenia zaprezentowali profesjonalny sposób przygotowania funkcjonariuszy do wejścia na teren zlokalizowanego uprzednio laboratorium narkotykowego. Przedstawiono zasady prawidłowej dekontaminacji. Następnie zaplanowano wejście do nielegalnego laboratorium. Kolejne ćwiczenia praktyczne polegały na dokonaniu przeszukań miejsc znajdowania się substancji chemicznych oraz środków narkotycznych. Realizowane przedsięwzięcie pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie metod wykorzystywanych w celu zwalczania przestępczości narkotykowej. Szczególną uwagę poświęcono na etapy realizacji likwidacji nielegalnego laboratorium. Informacje uzyskane w trakcie warsztatów w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych w Legionowie przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników projektu w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, w tym nabyto umiejętności, które z pewnością przyczynią się do bezpieczniejszego, profesjonalnego przeprowadzania czynności w miejscu ujawnienia nielegalnego laboratorium narkotykowego. Podczas przebiegu warsztatów wykorzystano sprzęt zakupiony w projekcie. Po podsumowaniu warsztatów, uczestnikom wręczono certyfikaty uczestnictwa. Z przebiegu warsztatów sporządzono film oraz stworzono dokument zawierający wskazówki co do metod i procedur stosowanych podczas likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych.

uczestnicy warsztatów

 

 

Powrót na górę strony