Seminarium w ramach projektu „Wzmocnienie efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej” finansowanego z Wspólnotowego programu na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów Wspólnoty (program Herkules III 2014 – 2020)

W dniach 18-22 września 2017 roku w Zamościu odbyło się seminarium na temat zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, w tym przestępczości korupcyjnej przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektu „Wzmocnienie efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej” finansowanego z Wspólnotowego programu na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów Wspólnoty (program Herkules III 2014 – 2020). Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele Policji bułgarskiej oraz ukraińskiej, funkcjonariusze z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,  z Komend Wojewódzkich Policji w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Rzeszowie, Kielcach i Radomiu, z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie, z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

     uczestnicy seminarium w trakcie prezentacji

Podczas trzydniowego panelu szkoleniowego przedstawionych zostało łącznie 20 prezentacji związanych zarówno z aspektem korupcji w ujęciu teoretycznym, statystycznym, prawnym, jak też i praktycznym w postaci przykładowych, zrealizowanych spraw, działań związanych z ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości korupcyjnej na szkodę Unii Europejskiej. Przedstawiono „modus operandi” sprawców przestępstw korupcyjnych, „drogę” dojścia do uzyskania informacji,  jak również napotkane problemy i sposoby ich rozwiązania w trakcie przygotowań do realizacji poszczególnych spraw.

Tematyka zaprezentowanych w trakcie warsztatów szkoleniowych treści:

 • Działania Dyrekcji Narodowej Policji w Bułgarii w związku z zapobieganiem
  i zwalczaniem korupcji. Strategia Antykorupcyjna w Bułgarii.
 • Działania Departamentu Ochrony Gospodarczej Policji Państwowej Ukrainy
  w zakresie walki z korupcją w sferze związanej z wydatkowaniem środków unijnych.
 • Organizacje międzynarodowe zwalczające korupcję.
 • Procedury związane z wypłatą środków z Unii Europejskiej. Ujawniane nieprawidłowości. Polityka antykorupcyjna. Przypadki zidentyfikowanych nadużyć finansowych.
 • Czynniki świadczące o możliwości wystąpienia nadużyć (oszustw) finansowych oraz korupcji
  w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 • Skala przestępczości korupcyjnej w Polsce.
 • Doświadczenia polskiej Policji w zwalczaniu korupcji w obszarze funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.
 • Formy korupcji i rozpoznane mechanizmy korupcyjne podczas realizacji zadań w ramach zamówień publicznych, w tym ze środków unijnych.
 • Praktyczne aspekty związane z ustalaniem składników majątkowych należących do osób podejrzanych o popełnienie przestępstw korupcyjnych.
 • Rządowe działania inicjujące i wspomagające zwalczanie korupcji. Program zwalczania korupcji w Polsce – strategia antykorupcyjna - Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

W ramach przedsięwzięcia powstały  tzw. twarde jak i miękkie rezultaty. Twardymi rezultatami są:

- 1 lista kontaktowa uczestników seminarium

- 500 płyt CD z raportem z przebiegu realizacji seminarium,

- 500 płyt CD z  dobrymi praktykami dotyczącymi korupcji przy wykorzystywaniu środków unijnych,

- prezentacje z seminarium.

Zorganizowane seminarium poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz prezentację najlepszych praktyk pozwoliło również na osiągnięcie tzw. miękkich rezultatów:

- wzrost wiedzy na temat procedur przyznawania środków unijnych oraz obszarów szczególnie narażonych na korupcję (tzw. obszarów ryzyka)

-  wzrost wiedzy na temat działań jakie mogą podjąć organy ścigania w celu zapewnienia przestrzegania przepisów, wykrywania nieprawidłowości i oszustw przy wykorzystywaniu środków unijnych,

- nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych

Nowa wiedza i kompetencje zawodowe wpłyneły na wzmocnienie walki z korupcją oraz ograniczenie narażenia interesów finansowych Unii na oszustwa, korupcję i inne nielegalne działania. 

Realizacja projektu przyczyniła się w perspektywie długofalowej do osiągnięcia celu ogólnego programu Hercule III „ochrona interesów  finansowych Unii zwiększając tym samym konkurencyjność gospodarki Unii i zapewniając ochronę pieniędzy podatników” oraz celu szczegółowego „zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych , korupcji i innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii”. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie niewątpliwie promowanie wysokich standardów antykorupcyjnych w całej Unii Europejskiej oraz poza nią.  Dzięki uwidocznieniu problemów, jak również dobrych praktyk, obserwowanych przy wykorzystywaniu środków unijnych przedsięwzięcie uwiarygadniło także wysiłki UE na rzecz promowania tych standardów. 

 

                                                      materiały promocyjne: teczka długopis

Realisation of the project – seminar in Zamość, 18th-22nd of September, 2017

 

The seminar within the project "Enhancing the effectiveness of fighting corruption crimes detrimental to the European Union’s financial interests" financed from the Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests (Hercule III programme 2014-2020).

On the days 18th  to 22nd of September,  2017 in Zamość there was held the seminar concerning fighting corruption offenses committed against the financial interests of the European Union including corruption crimes with usage European Union funds within the project: "Enhancing the effectiveness of fighting corruption crimes detrimental to the European Union’s financial interests" financed from the Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests (Hercule III programme 2014-2020). The project coordinator is the Regional Police Headquaters in Lublin.

The representatives of the General Directorate of the National Police in Bulgaria and the Department of Economic Protection of the State Police of Ukraine , the representatives of the Polish institutions such as the Criminal Bureau of the National Police Headquarters and regional police headquarters in Rzeszów, Olsztyn, Bialystok, Radom and Kielce, Lublin, the representatives of High Police Academy in Szczytno, Central Anti-Corruption Bureau, the Marshall’s Office in Lublin and the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture took part in the seminar.

During the 3 days long training panel there were presented 20 presentations related to the theoretical, statistical, legal and practical aspects of corruption, as well as to the practical aspects of exposing and combating corruption to the detriment of the European Union. The "modus operandi" of the perpetrators of the crime, the "way" to obtain information, as well as the problems encountered and their solutions during the preparation for the implementation of individual cases were presented.

The presented subject included the following issues:

Activities of the Bulgarian police related to prevention and fighting corruption. Anti-corruption strategy in Bulgaria.

Activities of the Ukrainian police related to fighting corruption while spending European Union financial means.

International organizations fighting corruption.

Procedures related to obtaining grants, subsidies from the European Union . Revealed irregularities in the carried out checks. Anti-corruption strategy.

Factors indicating the possibility of fraud and corruption in the European Social Fund projects - procedures, experience, methods of detection

Corruption crimes scale in Poland.

Experience of the Polish police in fighting corruption in the area of funds from the European Unione - case study on the basis of conducted proceedings.

The forms of corruption and recognized corruption mechanisms during realization of tasks within public procurement procedures, including the ones  from European Union financial means.

Practical aspects related to determination of  assets which belong to people suspected of corruption offenses .

The government activities initiating and supporting fighting corruption. The program of combating corruption in Poland- anti corruption strategy – the Governmental Programme of Preventing corruption for the years 2018-2020.

Thanks to the project realisation there will be obtained the results which are convergent to the Hercule III Programme objectives in the short, mid - term and long - term perspective.

Within the undertaking there were created the  soft and hard results of the project. The hard ones include:

- 1 contact list of the seminar participants,

- 500 CDs with a report on the course of realization of the seminar,

- 500 CDs with best practices relating to combating corruption when using the European Union funds,

- the presentations from the seminar .

The organized  seminar through the exchange of knowledge and experience and the presentation of best practices will let to achieve ” soft” results of the project.

- increasing knowledge on the procedures of granting the subjects with the European Union funds and the areas particularly vulnerable to corruption (ie . risk areas),

- increasing knowledge on the actions they can be taken by the law enforcement agencies to ensure obedience legal regulations, detecting irregularities and fraud with usage of the European Union funds,

- acquiring  new competencies and professional skills.

In the long term perspective thanks to exchange of experience and best practice between the project participants  the police officers’ investigation skills  and control skills of the persons engaged in the distribution of the European Union financial means were improved. New skills, knowledge and professional competences enhanced fight with corruption and limit the risk of Europan Union financial interests to frauds, corruption and other illegal activities. The realisation of the project in the long time perspective led to achieving the main objective of the Hercule III programme which was to protect the financial interest of the Union thus enhancing the competitiveness of the European economy and ensuring the protection of the taxpayers' money and specific objective: preventing and combating fraud, corruption and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union. The added value of the project was the promotion of the anti-corruption standards in the European Union and outside Community. Thanks to the  visualization of the problems, as well as elaborated best practices observed while using the European Union funds,  this project giave also credence to the European Union efforts to promote these standards. It also faced the citizens' expectations that the Europan Union plays an important role in supporting the countries benefiting from European Union subsidies in protecting the legal economy against organized crime, financial –fraud and tax irregularities, money laundering and corruption. It helps to strengthen citizens' confidence that the European funds were used for its intended purpose.

Powrót na górę strony