Wizyta studyjna w Madrycie w ramach projektu "Drugs under control"

  Co-financed by the European Union

W dniach 4 - 6 października 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w Hiszpanii została przeprowadzona  w ramach realizacji, projektu Drugs under control-enhancing European law enforcement capacity against drug trafficing crimes”, współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wizyta była jednym z etapów realizacji projektu i miała na celu poznanie rozwiązań stosowanych przez Narodową Policję Hiszpańską w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej.

Hiszpania to zarówno kraj tranzytowy w zakresie przemytu kokainy pomiędzy Ameryką Południową a krajami Europy Zachodniej, jak i stanowi bardzo duży rynek konsumencki dla tego narkotyku. Lokalne i międzynarodowe grupy przestępcze zajmują się wytwarzaniem znacznych ilości narkotyków synetetycznych którymi zaopatrują rynki europejskie. Wielonarodowość i zróżnicowanie kulturowe mieszkańców Hiszpanii oraz jej położenie geograficzne sprzyjają działaniu międzynarodowych grup przestępczych które swoim zasięgiem sięgają do krajów Europy wschodniej, Maroka oraz Kolumbii. Spośród wszystkich gałęzi Przestępczości Zorganizowanej w Hiszpanii, handel narkotykowy jest na pierwszym miejscu i przynosi przestępcom największe dochody. Wynika to głównie ze strategicznego, z perspektywy przemytu narkotyków, położenia Hiszpanii. Jest to kraj należący do Unii Europejskiej, który posiada liczne porty międzynarodowe, co ułatwia przemyt do pozostałych krajów UE.

W ramach zwalczania przestępczości związanej z handlem kokainą funkcjonariusze Narodowej Policji Hiszpanii najczęściej prowadzą działania przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym z Kolumbii i innych krajów Ameryki Południowej, europejskim grupom przestępczym głównie z Wielkiej Brytanii, Włoch i krajów Europy Wschodniej, grupom z Maroka oraz lokalnym grupom przestępczym. Wizyta pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie metod wykorzystywanych w celu zwalczania zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw narkotykowych.

      

 

     

 

A study visit to Spain was carried out from 4 to 6 October 2022 as part of the implementation, of the project 'Drugs under control-enhancing European law enforcement capacity against drug trafficing crimes', co-financed by the Internal Security Fund. The visit was one of the stages of the project and was aimed at learning about the solutions applied by the Spanish National Police in preventing and combating drug crime.

Spain is both a transit country for cocaine trafficking between South America and Western European countries and represents a very large consumer market for the drug. Local and international criminal groups are involved in the production of significant quantities of synethetic drugs with which they supply European markets. The multinationality and cultural diversity of the Spanish population and its geographic location are conducive to the activities of international criminal groups, whose reach extends to countries in eastern Europe, Morocco and Colombia. Of all the branches of Organised Crime in Spain, drug trafficking is at the forefront and brings criminals the most revenue. This is mainly due to Spain's strategic location, from the perspective of drug trafficking. It is a European Union country with numerous international ports, which facilitates smuggling into the rest of the EU.

In the fight against crime related to cocaine trafficking, officers of the Spanish National Police most often carry out operations against organised crime groups from Colombia and other South American countries, European criminal groups mainly from the UK, Italy and Eastern European countries, groups from Morocco and local criminal groups. The visit allowed for the exchange of experience and good practice in the methods used to combat organised crime groups committing drug crimes.

 

Powrót na górę strony