Decyzja Nr 107/2013 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie - Patronat honorowy - Policja Lubelska

Patronat honorowy

Decyzja Nr 107/2013 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Decyzja Nr  107/2013
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie obejmowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie honorowego patronatu lub uczestnictwa w patronacie honorowym

Na podstawie § 6 Zarządzenia Numerr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2004r., Numer 21, pozycja. 131 z późniejszymi zmianami) postanawiam co następuje:

§1

1. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie może objąć patronat honorowy lub uczestniczyć w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciu związanym z zakresem ustawowych zadań Policji na terenie miasta Lublin oraz lubelskiego garnizonu Policji, wymagającym wyróżnienia lub podkreślenia szczególnego charakteru.

2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wymaga zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

3. Objęcie przez Komendanta patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

4. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie może objąć patronat na wniosek złożony przez organizatora (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji). Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:

  • opis i cel przedsięwzięcia,
  • proponowaną formę zaangażowania się Komendanta,
  • szczegółowy program,
  • listę współorganizatorów, partnerów, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,
  • oświadczenie zapewniające, że w związku z zaplanowanym wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów lub usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Komendanta dla nich (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do decyzji).

5. Wniosek wraz z oświadczeniem winien być przesłany na adres: Naczelnika Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin lub złożony w Kancelarii Jawnej Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Narutowicza 73 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30), lub przesłany drogą elektroniczną na adres e-maila prezydialny@lu.policja.gov.pl w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, nie później niż na 30 dni przed dniem wydarzenia lub przedsięwzięcia.

6. Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie może zwrócić się do właściwej komórki (jednostki) organizacyjnej lubelskiego garnizonu Policji o wydanie opinii w sprawie zasadności objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w Komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.

7. Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, rozpatrując wniosek zobowiązany jest ocenić:

1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w pkt. 4,
2) czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Komendanta, a jeśli tak, to w jakiej formie,
3) w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym:

a) planowaną tematykę wystąpień,
b) dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości,
c) rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcia merytorycznie,

4) czy istnieje zagrożenie, że patronat honorowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie zostanie wykorzystany w celu promocyjnym produktów lub usług albo w działaniach z zakresu reklamy lub PR.

8. Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

9. Decyzja Komendanta o przyznaniu patronatu honorowego/udziale w komitecie honorowym jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej.

10.Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

11.Informacja o objęciu patronatem honorowym lub wyrażeniu zgody przez Komendanta na udział w Komitecie honorowym zamieszczana jest na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (www.lubelska.policja.gov.pl)

12.Otrzymanie patronatu honorowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, zobowiązuje organizatora do umieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz logo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie na wszystkich materiałach informacyjnych organizatora.


§ 2


Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

                                                                              inspektor Michał DomaradzkiWniosek do pobrania

Oświadczenie do pobrania

Patronaty