wizyta studyjna w Rumunii, 8-14 czerwca 2014 r.

W dniach 8 – 14 czerwca  2014 roku 12 osobowa grupa przedstawicieli lubelskiego garnizonu Policji, uczestniczyła w wizycie studyjnej w Rumunii, w ramach projektu „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy – policyjna wymiana doświadczeń” w ramach Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe 60 policjantów garnizonu lubelskiego na Malcie (Policja Maltańska), w Bułgarii (Główna Dyrekcja Policji Krajowej w Sofii  oraz Stołeczna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych), we Francji (Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Melun oraz Troys) oraz w Rumunii (Generalny Inspektorat Policji Rumuńskiej).

 

Zdjęcie pamiatkowe uczestników wizyty   Uczestnicy wizyty z kierownictwem i przedstawicielami policji rumuńskiej przezd siedzibą Generalnego Inspektoratu Policji

Gospodarzem wizyty był Generalny Inspektorat Policji Rumuńskiej. Jest to jest centralna jednostka Policji rumuńskiej, która zarządza, prowadzi, wspiera i kontroluje działalność podległych jednostek policji, prowadzi postępowania i analizuje przestępstwa związane z przestępczością zorganizowaną, gospodarczą, finansową, bankową lub inną, która może stanowić przedmiot postepowania prowadzonego przez Biuro Prokuratora Sądu Najwyższego. Rumuńska policja  wykonuje zadania dotyczące ochrony podstawowych praw i wolności osób, ochrony państwowej i prywatnej własności, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa zgodnie z prawem (ustawa 218/2002, artykuł 1).

Uczestnicy wizyty podczas szkolenia    Uczestnicy wizyty podczas wykładów

Program wizyty został przygotowany w uzgodnieniu z policją rumuńską i obejmował między innymi zapoznanie z zadaniami jednostki przyjmującej, procedurami postępowania wobec dziecka jako ofiary i sprawcy przemocy oraz zasadami podejmowania działań i interwencji. Uczestnicy wymiany poznali również formy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dziecka pokrzywdzonego przemocą. Zdobyta wiedza oraz doświadczenia będą przekazane policjantom garnizonu lubelskiego podczas szkolenia kaskadowego, które zostanie przeprowadzone jesienią 2014 roku

                                           Zdjęcie pamiątkowe uczestników wizyty

Powrót na górę strony