Przemoc w rodzinie. Ryki

PRZEMOC W RODZINIE – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PAMIĘTAJ!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Pamiętaj, że prawo stoi po Twojej stronie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli Policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia.
Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje poprzez sporządzenie notatki urzędowej zwanej „Niebieską Kartą – A” przez przedstawiciela w/w podmiotu w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Wypełniony formularz „Niebieskiej Karty” przekazywany jest do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego w każdej gminie, który skupia i koordynuje działaniami przedstawicieli różnych służb i instytucji, zmierzającymi    do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

Policjant przeprowadzający interwencję dot. przemocy w rodzinie sporządza notatkę zwaną  „Niebieską Kartą - A”. W zależności od zaistniałych okoliczności sporządza ją na miejscu interwencji lub bezpośrednio po jej zakończeniu w jednostce organizacyjnej Policji. Następnie przekazuje ofiarom przemocy w rodzinie „Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”, informując jednocześnie o uruchomieniu procedury „Niebieskie Karty” i zasadach jej realizacji. Ponadto, policjant podejmujący interwencję w związku z przemocą w rodzinie ma obowiązek:

 • udzielenia ofiarom przemocy niezbędnej pomocy, w tym udzielenia pierwszej pomocy,
 • wezwania pogotowia ratunkowego lub podjęcia, w razie potrzeby, innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy, włącznie z zastosowaniem, na podstawie odrębnych przepisów, wobec sprawcy przemocy środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania,
 • przeprowadzenia, jeżeli jest to możliwe, rozmowy ze sprawcą przemocy, w szczególności  o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu
  na jej stan psychiczny lub fizyczny, oraz wezwania sprawcy do zachowania zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego,
 • przeprowadzenia na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych
  do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.

Zadania dzielnicowego

Czynności na rzecz rodziny wynikające z realizacji procedury „Niebieskie Karty” podejmowane   po sporządzeniu „Niebieskiej Karty - A” realizuje dzielnicowy. Dzielnicowy uczestniczy w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego/Grupy Roboczej na rzecz danej rodziny i podejmuje działania zmierzające    do zapobiegania zagrożeniom m.in. poprzez dokonywanie wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa w środowisku i inicjowanie działań pomocowych. Przeprowadza również rozmowy, w szczególności ze sprawcą przemocy n/t odpowiedzialności karnej za dopuszczenie się przestępstwa znęcania.

 

Pamiętaj!
Do podstawowych zadań Policji należy m. in.:

 1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi   te dobra,
 2. Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
 3. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

 

            Jeżeli doświadczasz przemocy w rodzinie lub jesteś świadkiem cierpienia innej osoby z powodu:

 • bicia, kopania, szarpania za włosy, popychania, okaleczania, duszenia, przypalania,
 • szantażowania, straszenia, upokarzania, poniżania, obrzucania wulgarnymi wyzwiskami, wyrzucania z domu, nadmiernego kontrolowania,
 • zmuszania do odbywania stosunków seksualnych lub poddawania się nieakceptowanym przez nią zachowaniom seksualnym,
 • uzależnienia finansowego od swojego partnera, który zakazuje jej podjęcia pracy, nie daje pieniędzy na zaspokajanie podstawowych potrzeb,
 • zaniedbywania dzieci, osób starszych, chorych (dot. pozbawienia elementarnej opieki lekarskiej, głodzonych lub wykorzystywanych),

           powiadom Policję lub inne służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w rejonie Twojego miejsca zamieszkania.

 

Wykaz instytucji i organizacji pomocowych udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie

Ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie w celu uzyskania kompleksowej pomocy mogą zgłaszać się do:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a
  tel. (0-81) 865-48-52.

  W strukturze PCPR funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej w ramach którego:
  - udzielane jest wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,
  -
  udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna,
  - udzielane jest poradnictwo socjalne
  - popularyzowana jest wiedza psychologiczno - pedagogiczną dotycząca funkcjonowania rodziny.
  Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonuje codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30
  w lokalu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wyczółkowskiego 10a
  tel. (081) 86-54-852.
  Dyżury Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego
  odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 15:00 - 18:00
  Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach realizuje Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, prowadzony  przez specjalistów z Punktu Interwencji Kryzysowej PCPR. Zajęcia prowadzone są w systemie otwartym. Punkt Interwencji Kryzysowej PCPR w Rykach prowadzi nabór do grupy osób stosujących przemoc, spośród sprawców kierowanych przez Sąd Rejonowy w Rykach, kuratorów, Policję lub tych, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w programie dobrowolnie.
   
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach ul. K. Wojtyły 29 tel.
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rykach
  (0-81)865-71-70

  Realizują zadania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w zakresie:
  - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  - udzielania doraźnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
  - porad prawnych
  - kierowania do innych instytucji pomocowych
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie – 08-530 Dęblin ul. Rynek 12
  tel. (0-81) 883-02-16
  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie
  tel. (0-81) 883-00-11
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  czynny w każdy czwartek w godzinach: 16.00 – 18.00 w budynku Urzędu Miasta
  przy ul. Rynek 12, pok. nr 22 tel. (0-81) 883-25-05.
  Pomoc świadczą bezpłatnie: pracownik socjalny (każdy czwartek), kurator sądowy (pierwszy czwartek miesiąca) psycholog i funkcjonariusz policji (w czwartki, po uprzednim zgłoszeniu).
  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny realizuje n/w zadania:

            - wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
            - udzielanie konsultacji/porad psychologicznych, prawnych i socjalnych,
            - motywowanie do podjęcia działań w kierunku zmiany sytuacji życiowej,
            - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
            - prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących w środowisku,
            - udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy ul. Królewska 4
  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stężycy przy Urzędzie Gminy w Stężycy ul. Pl. Senatorski 1 tel. (0-81) 866-30-38.
  Pomoc świadczona jest w zakresie:

- rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
- pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, w szczególności w kierunku ochrony przed przemocą w rodzinie.

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowodworze 71A
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowodworze
  tel. (0-81) 866-10-01
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie ul. Długa 67A
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłoczewie ul. Długa 67A
  tel.(0-25) 754-31-79
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu 168
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ułężu
  tel. (0-81) 866-70-39
 • Stowarzyszenie „Kontakt” w Rykach, ul. Warszawska 11 (w siedzibie MGCK), w ramach którego działa punkt konsultacyjno-informacyjny czynny w każdą    pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9:00 – 14:00, tel.  (0-81) 865-16-16
  Celem stowarzyszenia jest pomoc w zakresie zapobiegania patologiom społecznym  – alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie i przestępczości nieletnich. W ramach działania punktu udzielana jest bezpłatna pomoc i porady w zakresie:
  - praw przysługujących osobie pokrzywdzonej,
  - niezbędnej wiedzy prawnej umożliwiającej sformułowanie wniosku, pozwu czy pisma do policji, prokuratury czy sądu,
  - instytucji, do których można zwrócić się o pomoc rzeczową, socjalną czy finansową,
  - podstawowych informacji o uzależnieniach i mechanizmach przemocy.

 

Ponadto na terenie województwa lubelskiego działają:

 • Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” Lublin ul. Narutowicza 61 (II piętro)
  tel. (0-81) 533-72-09 adres e-mail:
  cpi@stowarzyszeniebonafides.pl, którego
  działalność ukierunkowana jest na interdyscyplinarne wsparcie dla osób pokrzywdzonych różnymi przestępstwami i ich rodzin. W ramach Centrum prowadzone są n/w działania:
  - poradnictwo prawne
  - poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne
  - psychoterapia
  - terapia dzieci skrzywdzonych przestępstwem
  - doradztwo zawodowe
  - konsultacje z pracownikiem socjalnym
  - pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
  - udzielenie schronienia, w szczególności dla osób spoza miasta Lublin
  - dofinansowanie do czynszu (tylko w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu i zamieszkiwania bez sprawcy przestępstwa)
  - finansowanie dojazdu do CPI w Lublinie
  - bony żywnościowe
  - zakup odzieży, obuwia i środków czystości.
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” Lublin
  ul. Bernardyńska 5 tel. (0-81) 534-38-87, e-mail:
  poczta@agape.lublin.pl
  Filia Stowarzyszenia: Puławy ul. Słowackiego 32 tel. 601-561-250
  Stowarzyszenie świadczy bezpłatne porady: prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczne (terapia uzależnień) i specjalisty ds. przemocy –
  w środy w godz. 15.30 – 20.00 (z możliwością wcześniejszych zapisów przez telefon)
 • 801-12-00-02
  Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 22, w niedziele i święta 8.00 – 16.00
Powrót na górę strony