Przemoc w Rodzinie. Puławy

Przemoc w rodzinie – to wszelkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ja do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualna, powodujące szkody na jej zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Uwierz, że można Ci pomóc! Przerwij milczenie! Daj sobie szanse!

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie

Al. Królewska

24-100 Puławy

81 – 888 04 92

- udzielanie osobom i rodzinom wsparcia, które umożliwi im samodzielną egzystencję, aktywność społeczną, skuteczną realizację ról społecznych, dając szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb, rozwój, integrację i funkcjonowanie w społeczeństwie ,

- terapia rodzinna, indywidualna  i grupowa.

MOPS Puławy

ul. Leśna 17

24-100 Puławy

81- 458 62 01

- prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży

- poradnictwo  w zakresie problemów wychowawczych,

- grupy samopomocowe i wsparcia,

- prowadzenie mediacji,

- terapia rodzinna i indywidualna.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Leśna 17

24-100 Puławy

81- 458 69 78, 503 657 055

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą

- powoływanie grup roboczych w ramach procedury ‘Niebieskiej Karty”.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach

Ul. Lubelska 5

24-100 Puławy

81- 458-61-86

- diagnozowanie problemu naużywania alkoholu i przemocy w rodzinie,

-  udzielanie kompleksowych porad i informacji ofiarom przemocy domowej,

- organizowanie akcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Ul. Wólka Profecka 26

24-100 Puławy

81-888 04 20

Bezpłatna infolinia 800 306 833

- Infolinia dla osób z problemem przemocy domowej.

- wyjazdy interwencyjne,
- Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci
- Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi - terapia w warunkach domowych.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej

- Zakład Aktywności Zawodowej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Al. Królewska 3

24-100 Puławy

81- 888 53 05

Bezpłatna infolinia 800 110 001

- telefon zaufania
- pomoc psychologiczna i prawna ofiarom przemocy
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży
- pomoc rodzinom, w których narastają konflikty
- informacje o instytucjach mogących pomóc osobom w różnych sytuacjach losowych
- schronienie w hostelu dla ofiar przemocy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar w Rodzinie „Niebieska Linia”

Bezpłatna infolinia 801 120 002

- bezpłatne porady prawne,

- bezpłatne porady psychologiczne

- szkolenia i kursy dla ofiar przestępstw

- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,

- pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową - pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych

 - pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”

 24-100 Puławy,

ul. Słowackiego 32

 

- poradnictwo psychologiczne,

 - konsultacje prawne,

 

GOPS PUŁAWY

24 – 100 Puławy

ul. Dęblińska 4,

tel. (81) 887 41 21

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą

- powoływanie grup roboczych w ramach procedury ‘Niebieskiej Karty”.

GOPS JANOWIEC

24 – 123 Janowiec

ul. Lubelska 21,

tel. / fax (81) 881 55 04

 

MOPS NAŁĘCZÓW

24– 150 Nałęczów

ul. Kolejowa 7,

tel. / fax (81) 501 44 81

OPS BARANÓW

24 – 105 Baranów

ul. Rynek 14,

tel. / fax (81) 883 41 54

 

OPS KAZIMIERZ DOLNY

24 – 120 Kazimierz Dolny

ul. Lubelska 32/34,

tel. / fax (81) 881 01 53

OPS KOŃSKOWOLA

24 – 130 Końskowola

ul. Pożowska 3A,

tel. / fax (81) 881 69 09

 

OPS KURÓW

24 – 170 Kurów

ul. Lubelska 45,

 tel. / fax (81) 881 14 90

OPS MARKUSZÓW

24 – 173 Markuszów

 ul. Marka Sobieskiego 1,

 tel. / fax (81) 881 80 71

OPS WĄWOLNICA

24 – 160 Wąwolnica

ul. Lubelska 39,

 tel. / fax (81) 882 50 51                     

OPS  ŻYRZYN

24 – 103 Żyrzyn

ul. Powstania Styczniowego 15, tel. (81) 881 42 68,

fax (81) 881 42 26

 

Powrót na górę strony