Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020. Łuków

Przemoc w rodzinie – to wszelkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania wobec osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające ja do zachowań wbrew jej woli, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualna, powodujące szkody na jej zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne. Nieodłącznym elementem przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu.

 

W Monitorze Polskim z dnia 9 czerwca 2014 r. opublikowana została Uchwała Nr 76 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.

W Programie określono 4 podstawowe obszary zawierające kierunki działań:
I. Profilaktyka i edukacja społeczna,
II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
III. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie,
IV. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Podmioty oraz organizacje  realizujące zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Sąd Rejonowy w Łukowie.

Prokuratura Rejonowa w Łukowie.

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Stoczku Łukowskim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób uzależnionych w Łukowie.

Powrót na górę strony