Przemoc w rodzinie Łęczna

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzajace się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wplność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Gdzie szukać pomocy na terenie powiatu łęczyńskiego

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

od poniedziałku do piątku 7:00-15:00

ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
tel: 81 462 31 11
e-mail: pcprleczna@op.pl
strona PCPR: www.pcprleczna.pl

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych – specjaliści dyżurują we wtorki i środy w godzinach 15.00 – 16.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza wszystkie osoby z terenu powiatu łęczyńskiego do wzięcia udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Gniewni ludzie”.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu „Gniewni ludzie” mają na celu:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielaniu pomocy w zmianie zachowań agresywnych,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program pomoże Ci rozwinąć umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Wsparcie w ramach programu zaplanowano od września do grudnia 2015 r., w tym spotkania indywidualne realizowane będą od 18.09.2015 r., spotkania grupowe od 25.09.2015 r.
w wymiarze 3h dydaktycznych (3x45 min.) co 7 dni.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

W/w zajęcia realizowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu: 81 462 23 11.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej,

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,
tel. 81/ 462-83-74,

mops.leczna.pl

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, wtorek od godz. 8.00-16.00
siedziba:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna
tel. /81/ 462-83-74
fax. /81/ 462-83-73

Główne zadania powołanego Zespołu to: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, a także innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 •  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 •  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Stowarzyszenie  „MONAR” Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łęcznej,

ul. Pl. Kościuszki 1/1, 21-010 Łęczna,

tel. 81/ 462 87 21

Oferowana pomoc w zakresie:
- diagnostyka uzależnień,

- poradnictwo,

- terapia indywidualna, grupowa,

- kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego,

- konsultacji lekarza psychiatry,

- skierowań na różnorodne formy terapii,

- poradnictwa dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,

- systemowej terapii rodziny.

 

Program dla kobiet doznających przemocy „ONA MA SIŁĘ”

Projekt kierowany do kobiet doznających przemocy w rodzinie. Celem projektu jest stworzenie oferty pomocowej w środowisku lokalnym dla kobiet doświadczającym przemocy ze strony partnera oraz poprawa jakości ich życia. Zapewnianie równych szans dla kobiet, które są w grupie osób dyskryminowanych i poszkodowanych jako ofiary przemocy i współuzależnienia, a z powodu wycofania społecznego są one bardziej narażone na wykluczenie i marginalizację społeczną. Stworzenie profesjonalnego systemu wsparcia kobietom zagrożonym lub uwikłanym w przemoc w rodzinie poprawi ich jakość życia i zwiększy udział w życiu społeczności lokalnej.

1. grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej.

Celem głównym pracy grupy wsparcia dla kobiet uwikłanych w przemoc jest nabycie przez uczestniczki umiejętności chronienia się przed krzywdzeniem oraz minimalizacja jego skutków.

Grupę prowadzi pani Marta Studniarz i Łukasz Markiewicz od lipca do grudnia dwa razy w miesiącu, miejsce spotkań MOPS Łęczna ul. Jaśminowa 4,

2. warsztaty umiejętności psychospołecznych.

W ramach realizacji zadania „Ona ma siłę” przeprowadzony zostanie cykl warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne dostosowany do potrzeb rekrutowanej grupy. Zajęcia warsztatowe będą odbywać się raz na dwa tygodnie, czas trwania 2 godziny dydaktyczne.

Grupę prowadzi pani Agata Dudek- psycholog od września do grudnia dwa razy w miesiącu, miejsce spotkań sala Miejsko- Gminnej Biblioteki w Łęcznej ul. Jaśminowa 4,

3. wyjazd integracyjny „Babski weekend”.

W ramach realizacji projektu planowany jest 2-dniowy wyjazd integracyjny (sobota, niedziela) do SPA Nałęczów – planowany termin wrzesień

4. zajęcia ze stylistą i wizażystą.

Spotkania ze stylistą i wizażystą wynikają z potrzeb danej grupy.

Zajęcia poprowadzi wizażysta i stylista czeladnik , psycholog pani Małgorzata Dudzińska od lipca do grudnia 2 godziny dla każdej osoby- spotkania indywidualne ,miejsce spotkań poradnia Stowarzyszenia MONAR w Łęcznej , ul. Plac Kościuszki 1/1,

5. terapia indywidualna- konsultacje.

W wyniku doświadczania przemocy , współuzależnienia i problemów z nią związanych osoby wymagają uczestnictwa w terapii indywidualnej krótkoterminowej.

Zajęcia poprowadzi certyfikowany specjalista terapii uzależnień Weronika Rudzińska 12 osób,psycholog Agata Dudek 4 osoby od lipca do grudnia 5 godzin na osobę spotkania indywidualne , miejsce spotkań poradnia Stowarzyszenia MONAR w Łęcznej , ul. Plac Kościuszki 1/1,

6. samopomocowa grupa dla kobiet współuzależnionych „Kobiety które kochają za mocno”.

W ramach grupy samopomocowej spotykają się osoby, których dotyczy ten sam problem, tj. doświadczanie współuzależnienia.

2 godziny w miesiącu od lipca do grudnia- spotkania odbywać się będą w CT Maksymilian ul. Jaśminowa 4,

7. zajęcia psychoedukacyjne wzmacniające kompetencje rodzicielskie „Skuteczny rodzic”.

Zajęcia te maja na celu ulepszenie komunikacji międzypokoleniowej, poprzez: naukę rozpoznawania, akceptowania i nazywania uczuć, konsekwentnego wyrażania oczekiwań i ograniczeń, motywowania dziecka do współpracy, wspólnego rozwiązywania konfliktów, szanowanie indywidualności dziecka.

Zajęcia poprowadzi trener „Szkoły dla rodziców” psycholog pani Małgorzata Wiktorzak,

raz w miesiącu po 3 godziny dydaktyczne , miejsce spotkań sala Miejsko- Gminnej Biblioteki w Łęcznej ul. Jaśminowa 4,

8. wsparcie lekarskie psychiatryczne

konsultacje, wsparcie lekarza psychiatry, dyżury lekarza raz w miesiącu po 2 godziny w poradnia Stowarzyszenia MONAR w Łęcznej, ul.Pl.Kościuszki 1/1, spotkania indywidualne.

 

 

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie informuje, że został utworzony:

Ośrodek Specjalistycznej Pomocy i Terapii Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z siedzibą główną w Chełmie oraz Filiami:

Filia w Łęcznej ul. Jaśminowa 4, przy MOPS, tel: 81462 83 74 lub 537 404 430.

W ramach działań Ośrodka osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą bezpłatnie uzyskać:

1. Pomoc prawną,
2. Pomoc osoby pierwszego kontaktu,
3. Pomoc psychologiczną,
4. Pomoc psychiatryczną,
5. Pomoc grupy wsparcia,
6. Pokrycie kosztów czasowego bezpłatnego zakwaterowania lub udzielenia schronienia,
7. Pokrycie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
8. Pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
9. Pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskaniem pomocy.

W Filii Ośrodka w Łęcznej (MOPS w Łęcznej ul. Jaśminowa 4) dyżury będą pełnione przez specjalistów:

Psycholog:

Poniedziałek:  godz. 16:00 - 19:00

Osoba pierwszego kontaktu /pracownik socjalny:

Wtorek: godz. 15:00 - 19:00

Prawnik:

Środa: godz. 16:00 - 19:00

Wnioski o pomoc osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin mogą składać:

- osobiście: w siedzibie głównej Ośrodka w Chełmie ul. Ogrodowa 46 lub w Filiach,

- telefonicznie: 825643632 (Chełm) lub telefony Filii – 814628374, 537404430 Łęczna

- drogą mailową na adres: malgorzatas11111@wp.pl lub pokrzywdzenichelm@wp.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.przystan-chelm.pl


Regionalne Centrum Trzeźwości „MAKSYMILIAN” w Łęcznej

dyżury: wtorek-sobota w godzinach 17:00- 20:00

ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,

tel. 81/ 462-94-99

rct-maksymilian.cba.pl

Metody pracy Stowarzyszenia to m.in. :

- inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub winny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 - motywowanie do indywidualnego oraz grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych osób uzależnionych i współuzależnionych;

- ugruntowanie własnego rozwoju i właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, środowisku, poprzez szkolenia, terapie i obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin;

-  organizowanie punktów informacyjno – konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania;Grupy samopomocowe:

ALL-ANON - poniedziałek 17:00-19:00 (w RCT ”Maksymilian”)
A-A - środa 17:00-19:00, niedziela  9:00-11:00 (w RCT ”Maksymilian”)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęcznej,

(pisma można składać w Urzędzie Miejskim, Komisja pracuje w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17:00 w lokalu Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 22 ).

Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna,

tel. 81/ 752 11 50Poradnia Terapii Uzależnień

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna (siedziba Szpitala Powiatowego w Łęcznej),

tel. 81/ 752 00 82
 

Poradnia terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna,

tel. 81/ 752 07 41Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej

ul. Akacjowa 11,

tel. 81/ 462 72 74Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

codziennie w godz. 8:00-15:00

ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna,

tel. 81 462 25 89,

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie

ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców

tel. 82 5677041

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ludwinie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ludwin 50, 21 – 075 Ludwin

tel. 81 75 70 335

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie

ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów

tel. 81 757 20 54

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów

tel./fax.  (081) 7575068

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie/ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Tysiąclecia 8, 21-013 Puchaczów

tel./fax.  (081) 7575068

Powrót na górę strony