Przemoc w rodzinie- informator Chełm

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

                                  

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
  • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
  • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Osoby uwikłane w problematykę:

- alkoholową,

- narkomanię,

- przemoc domową

z  terenu Chełma mogą korzystać z pomocy następujących instytucji:

 

I. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Adres: 22-100 Chełm ul. Kolejowa 8, tel. 82 565 82 59,

www.mopr.chelm.pl

sekretariat@mopr.chelm.pl

Czas pracy, dyżury: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00.

Zakres świadczonych usług:

Poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne w zakresie:

- wspierania ofiar przemocy domowej,

- rozwiązywania problemów wychowawczych,

- konfliktów małżeńskich,

- kryzysów  rozwojowych,

- interwencji domowej,

-pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

II. Zespół Interdyscyplinarny z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie

Adres: 22-100 Chełm ul. Jedność 43, tel. 82 565 91 62,

www.mopr.chelm.pl

sekretariat@mopr.chelm.pl

Czas pracy, dyżury: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 - 15.30, wtorek od 7.30 - 16.00, piątek od 7.30 - 15.00.

Zakres świadczonych usług:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

III. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie

Adres: 22-100 Chełm ul. Jedność 43, tel. 82 564 07 07,

www.oik-chelm.cba.pl

oikchelm@op.pl

Czas pracy, dyżury: poniedziałek- piatek w godzinach 8.00 - 18.00.

Zakres świadczonych usług:

- Hostel dla kobiet i matek z dziećmi,

- poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,

- terapia indywidualna i rodzinna,

- mediacja rodzinna,

- pomoc prawna,

- wsparcie emocjonalne ofiar przemocy w rodzinie.

 

IV. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

Adres: 22-100 Chełm ul. Obłońska 20, tel. 82 564 94 01, 82 564 09 10,

www.sowr.eu

biuro@sowr.eu

Czas pracy, dyżury: poniedziałek- piatek w godzinach 8.00 - 20.00.

Zakres świadczonych usług:

- prowadzenie punktu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy,

- poradnictwo prawne,

- poradnictwo psychologiczne,

- pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

- terapia rodzinna,

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemoca domową.

 

Miasto Chełm w ramach Projektu "By pomóc rodzinie" realizowanego w zakresie Funduszu Małych Gruntów dla Programu PL 14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względuna płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, wyposaża w niezbędny sprzęt pomieszczenie w budynku Komendy Miejskiej Policji w Chełmie przystosowane do prowadzenia przesłuchań osób małoletnich oraz dorosłych, będących pokrzywdzonymi, jak też świadkami przestępstw przeciwko: wolności, wolności seksualnej i obyczajności oraz rodzinie i opiece.

www.bypomocrodzinie.chrlm.pl

Powrót na górę strony