Przemoc w rodzinie - informator Biłgoraj

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
  • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
  • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta Biłgoraja:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13, tel. 84 686-23-58. Poradnictwo psychologiczne, dyżur psychologa : Biłgoraj, ul. Lubelska 16 we wtorki w godz. 11:30 -16:30.

- Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju ul. Kościuszki 13, tel. 84 686-23-58.

- Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, tel. 997 lub 112.

- Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-87-60.

- Sąd Rejonowy w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-28-14.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, tel. 84 686-69-49.

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10 (piętro II), w godz. 7.30-15.30, tel. 84 686-41-82. Dyżur psychologa: poniedziałek 14.30-18.30, wtorek–czwartek 15.30-19.30, piątek 8.00-18.30. Dyżur prawnika środa 15.30-18.30.

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju, ul. Plac Wolności 16, tel. 84 686-96-07. W ramach prac Komisji funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, dyżury pełnią członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we wtorki w godz. 16:00-18:00 w Urzędzie Miasta Biłgoraj, pokój Nr 6 tel. 84 686-96-07.

- Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” w Biłgoraju ul. Lubelska 16, tel. 84 686-46-69. Dyżur psychologa we wtorek w godz. 16:00-19:00, środa 8.30-10.30, czwartek 16:00-19:00, tel. 84 686-46-69.

- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 15, tel. 84 688-01-05. W Poradni działa: Punkt Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-19.00, tel. 84 688-01-05.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel. 84 686-10-66. W poradni działa Punkt Konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i przemocą w rodzinie we wtorki i czwartki 17.00-19.00 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania w poniedziałki i środy w godz. 18.00-20.00, tel. 84 686-10-66.

- Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul.Zielona 132, tel.84 542-08-10 lub 84 688-09-48. Dyżur psychologa w środy w godz. 10.00-11.00.

"Podmiototy świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w Powiecie Biłgorajskim" -

 z podziałem na obszary działania - KLIKNIJ

 

 Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2017 można odnaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Biłgoraju:  http://www.pcprbilgoraj.website.pl/,  bądź uzyskać pod numerem telefonu PCPR - (84) 686 69 49

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Biłgorajskim na lata 2015-2017 - kliknij

Załącznik Nr 1  Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Biłgorajskiego  na lata 2015-2017 - kliknij

Załącznik Nr 2 Powiatowy program profilaktyczny z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

w powiecie biłgorajskim na lata 2015-2017 - kliknij

                  Cel główny Programu:

   Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie

   Powiatu Biłgorajskiego.

      Cele szczegółowe:
           1. Intensyfikowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania
               przemocy w rodzinie.
       2. Poprawa jakości i dostępności pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy
           w rodzinie.
     3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
     4. Podnoszenie kompetencji oraz rozwijanie wzajemnej współpracy służb realizujących zadania
                      z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
  Program skierowany jest do:
 -  ogółu społeczności Powiatu Biłgorajskiego
 - osób dotkniętych przemocą w rodzinie
   - osób stosujących przemoc w rodzinie
  - świadków przemocy w rodzinie,
        - służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 
Powrót na górę strony