Przemoc w rodzinie-Informator Biała Podlaska

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

                                                  

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Osoby uwikłane w problematykę:

- alkoholową,

- narkomanię,

- przemoc domową

z  terenu Białej Podlaskiej mogą korzystać z usług następujących instytucji:

 

I. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA

Adres: Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 – III piętro

 

Wydział Spraw Społecznych:

tel. (83) 341 61 95, (83) 341 61 65, (083) 341 69 95  (83) 341 68 95  - pok. Nr 311, 310.

 

Czynności związane z motywowaniem do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego,
a także z załatwianiem wniosków w sprawie nałożenia przez Sąd orzeczenia zobowiązującego do poddania się leczeniu odwykowemu w Wydziale wykonywane są w Urzędzie Miasta w pok. nr 312 – III piętro - od poniedziałku do czwartku w godzinach 730- 1530 ,
tel. (83) 341 61 99,. (83 341 68 78). W przypadku stwierdzonej przemocy w rodzinie  pracownik informuje odpowiednie instytucje.

 

II. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA BIAŁA PODLASKA

Komisja m.in. analizuje, inspiruje i inicjuje działania w zakresie udzielania rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W ramach Komisji funkcjonują: Zespół ds. Lecznictwa Odwykowego
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół ds. Kontroli Rynku Alkoholowego oraz Zespół ds. Profilaktyki.

 

Zespół ds. lecznictwa odwykowego i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 • prowadzi postępowania zmierzające do motywowania osób uzależnionych celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego bądź kierowania wniosków do sądu o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu.
 • informuje wnioskodawców, rodziny osób uzależnionych o potrzebie korzystania z pomocy instytucji, zajmujących się terapią  dla osób współuzależnionych.
 • współpracuje z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • informuje GKRPA o prowadzonych działaniach
 • prowadzi dokumentację pracy Zespołu.

 

III. PUNKTY KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNE DLA  OSÓB  Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI I ICH RODZIN ORAZ OSÓB UWIKŁANYCH  W  PRZEMOC DOMOWĄ

 1. Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny dla osób z problemem alkoholowym
  i Ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Adres Punktu: ul. Stacyjna 6 – Centrum Profilaktyki i Terapii tel. (83) 344 47 32 - czynny
w czasie trwania dyżurów

Dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjno – Interwencyjnym

Bezpłatnych porad udzielają:

 

Prawnik

poniedziałek 1730-1930, środa 17 00 -19 00

Psycholog

poniedziałek, wtorek 1500-1700

Psycholog

(sprawy dotyczące przemocy )

środa 15 00- 17 00

Porady rodzinne

poniedziałek 1000- 1300 , czwartek 900-1200

 

Punkt dysponuje dużym księgozbiorem o tematyce uzależnień i problemach społecznych.

 1. Środowiskowy Punkt Konsultacyjny.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Leszczynowa 16 (wejście od ul. Orzechowej), tel. 83 411 57 42 (czynny w godz. dyżurów)

 

            W Środowiskowym Punkcie Konsultacyjnym oferowane są następujące formy pomocy:

 • indywidualne poradnictwo prowadzone przez: psychologów, pedagogów, prawnika, kuratorów sądowych rodzinnych, logopedę, doradcę zawodowego
 • indywidualna psychoterapia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy rodzinnej i rówieśniczej, kształtowanie umiejętności psychologicznych i społecznych ułatwiających dokonywanie właściwych życiowych wyborów, promowanie zdrowego stylu życia
 • bieżące rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez beneficjentów przy współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami i placówkami
 • zajęcia grupowe w sali multimedialnej.

Dyżury specjalistów Punktu udzielane są  w godz. 1630- 1830 w następujących dniach:

 

 

Psycholodzy

     I wtorek miesiąca

    II wtorek miesiąca

    III wtorek miesiąca

    II środa miesiąca

 

Kuratorzy sądowi

     I środa miesiąca

     I czwartek miesiąca

(poradnictwo prawne)

Pedagog

    II czwartek miesiąca

Logopeda

     I piątek miesiąca

Terapeuta rodzinny

     III czwartek miesiąca

Dodatkowe terminy terapii rodzin – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (411 57 42 w dniu dyżuru terapeuty rodzinnego)

Doradca rodzinny

    II poniedziałek miesiąca

 

 

IV. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres: Biała Podlaska Aleja 1000-lecia 22 tel. (83) 343 33 50

www.mops-bialapodlaska.pl

 

            Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Zjawisko przemocy domowej spełnia wymogi kryteriów trudnej sytuacji życiowej,
z których wynika ustawowy obowiązek interwencji i wsparcia ze strony pomocy społecznej.

W ramach swoich kompetencji pomoc społeczna:

 • prowadzi wywiady środowiskowe umożliwiające diagnozę sytuacji rodziny osoby
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy
 • monitoruje efekty podjętych działań
 •  pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsce gdzie można uzyskać taką pomoc
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, a w uzasadnionych przypadkach:

- udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych

- udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności

 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym
 • wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwość otrzymania schronienia
 • w razie potrzeby lub na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

 

V. MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  (przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej)
 

Adres: Biała Podlaska Aleja 1000-lecia 22, tel. sekretariat (83) 343 -85-37

           Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, prokuratorów
oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu  przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
   

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa
się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

W ramach procedury „Niebieskie Karty” członkowie zespołu interdyscyplinarnego
lub grupy roboczej:

 • udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
  w rodzinie;
 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;
 • zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
  na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
 • opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
 • rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.
   

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:
 

 • diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą; przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;
 • motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych;
 • przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;
 • przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

 

VI. KOMENDA MIEJSKA POLICJI

Adres: Plac Wojska Polskiego 23 tel. (83) 344 81 00

Do podstawowych zadań Policji należy:

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi
  te dobra
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie
  z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Policja wykonuje również działania chroniące ofiary przemocy domowej, jak:

 • interwencja w miejscu zdarzenia.
 • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia („Niebieska Karta”)
 • zatrzymanie sprawcy przemocy domowej stwarzającego w sposób oczywisty zagrożenie
  dla życia bądź zdrowia ofiary, a także mienia
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy, a w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa
 • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy
 • udzielanie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające Policję mają prawo do:

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa.
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie, numery identyfikacyjne policjantów,
  nazwa i siedziba jednostki
 • wykorzystanie dokumentacji interwencji policyjnej w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy, zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

VII. PROKURATURA  REJONOWA

Adres: ul. Brzeska 20-22 tel. (83) 342 08 80

 

Prawo karne ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

 • znęcanie się fizyczne lub moralne nad członkiem swojej rodziny lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą bezradną
 • zmuszanie, tj. używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszania innej osoby
  do określonego zachowania
 • zgwałcenie
 • uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego
 • kradzież na rzecz osoby najbliższej
 • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona
 • uderzenie człowieka lub naruszenie w inny sposób nietykalności cielesnej
 • dopuszczanie do obcowania płciowego z krewnymi w linii prostej, bratem lub siostrą albo
   z osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
 • rozpijanie małoletniego dostarczając mu napojów alkoholowych, ułatwiając mu ich spożywanie lub nakłaniając do spożywania takich napojów
 • porzucenie osoby poniżej 15 lat a także osoby nieporadnej ze względu na stan psychiczny lub fizyczny
 • uprowadzenie lub zatrzymanie, wbrew woli osoby powołanej do opieki, małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan zdrowia psychiczny lub fizyczny.
 • dopuszczenie się czynu lubieżnego względem osoby poniżej 15 lat.

Osoby pokrzywdzone na skutek przemocy domowej mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno – skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo
 • wyjaśnić okoliczności czynu
 • zebrać i zabezpieczyć dowody
 • ująć sprawcę
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy
  w postaci:
 • dozoru policyjnego,
 • tymczasowego aresztowania.

 

VIII. SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Adres: Biała Podlaska ul. Brzeska 20-22 tel. centrala (083) 342 08 80

Problematyka przemocy w rodzinie najczęściej pojawia się w Wydziale Karnym oraz Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Wydział Grodzki orzeka w sprawach za znęcanie się fizyczne bądź psychiczne nad osobą bliską. Na skazanych, w przypadkach zawieszenia wykonywania kary najczęściej nakładane
są obowiązki:

 • łożenie na utrzymanie rodziny
 • podjęcie pracy
 • unikanie kontaktów z elementem przestępczym, a w przypadkach nadużywania alkoholu:
 • powstrzymanie się od nadużywania alkoholu
 • podjęcie leczenia odwykowego w warunkach wolnościowych

Wobec osób, co do których zawieszono wykonanie kary, stosowane są zwykle środki probacyjne w formie nadzoru kuratorskiego.

 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu. Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w szczególności:

 • sprawują nadzory w sprawach opiekuńczych gdzie rodzice maja ograniczoną władzę rodzicielską, nadzory nad nieletnimi oraz nadzory nad uczestnikami zobowiązanymi
  do przymusowego leczenia odwykowego;
 • przeprowadzają na zlecenie Sądu wywiady środowiskowe; współpracują z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji podopiecznych.

IX. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

Adres: Biała Podlaska ul. Waryńskiego 3 tel. (83) 341 64 36, 341 64 37, 343 37 26

Fax (83) 343 37 26.

Czas pracy: od poniedziałku do piątku 800- 1800

 • udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży
  oraz ich rodzicom i nauczycielom
 • prowadzi diagnozę  rodziny zagrożonej patologią społeczną, rodziny z problemem alkoholowym, rodziny  z problemem przemocy, dzieci i młodzieży przejawiającej zaburzenia emocjonalne, adaptacyjno – społeczne na tle nieprawidłowego funkcjonowania rodziny, dzieci i młodzieży, która przejawia wysoki poziom agresji w kontaktach społecznych na podłożu zaburzonych relacji rodzinnych.
 • prowadzi  indywidualną terapię psychologiczną dziecka doświadczającego przemocy
  ze strony domowników, molestowanego seksualnie, terapię dziecka z rodziny z problemem alkoholowym i ukierunkowaną na wyrównywanie deficytów emocjonalnych i kompensację niezaspokojonych potrzeb psychicznych
 • udziela pomocy informacyjno – doradczej osobom zainteresowanym podejmowaniem działań prawno – sądowych z uwagi na przemoc domową i zagrożone dobro dziecka oraz własne i wsparcia psychologicznego rodzicom – ofiarom przemocy współmałżonka
 • prowadzi grupę terapeutyczno – wspierającą dla rodziców, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych w tym związanych
  z doświadczeniem przemocy w rodzinie
 • zgłasza potrzebę interwencji sądowej w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia dziecka
  z rodziny patologicznej.
 • współpracuje m.in. z Zespołem Kuratorów Sądowych oraz Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno – Konsultacyjnym przy Sądzie Rejonowym.

X. PLACÓWKI LECZENIA ODWYKOWEGO

 

Poradnie odwykowe:

1)  NZOZ „Terapia A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

            Adres: Stacyjna 6 tel. (83) 342 81 84        

Czas pracy:  poniedziałek i czwartek w godzinach 800 -1800,

                      wtorek, środa, piątek w godz. 800-2000.

 

            W przedmiocie problematyki przemocy w rodzinie placówka oferuje następujące formy pomocy:

 • praca terapeutyczna z pacjentami uzależnionymi od alkoholu, będącymi sprawcami przemocy
 • praca terapeutyczna z pacjentami współuzależnionymi, będącymi jednoczenie ofiarami przemocy, w kontakcie indywidualnym i w terapii grupowej
 • pomoc interwencyjna (Policja, pomoc w umieszczaniu w ośrodku, kierowanie do prawnika)
 • pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych, w których występuje przemoc:
  w kontakcie indywidualnym oraz w edukacji grupowej
 • pomoc psychologiczna osobom uwikłanym w przemoc domową, sprawcom, ofiarom, dzieciom.

2)  NZOZ „ZMIANA” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

            Adres: Stacyjna 6 tel. (83) 342 81 73     

Czas pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 800-2000.

Poradnia oferuje programy terapeutyczne (terapia indywidualna i grupowa) dla:

 • osób uzależnionych.
 • osób współuzależnionych (partnerki, partnerzy, a także matki osób uzależnionych).
 • DDA (dorosłe dzieci alkoholików i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych).

 

Praca z ofiarami przemocy jest włączana zawsze wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba. Poradnia prowadzi również terapię małżeńską i rodzinną. Nie jest wymagane skierowanie. Zakład ma podpisaną umowę z NFZ (do zarejestrowania wymagany jest dowód ubezpieczenia i PESEL).

3)  NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

            Adres: ul. Janowska 17 tel. (083) 344 51 50     

Przychodnia poza pomocą w różnych problemach dotyczących zdrowia psychicznego, oferuje również pomoc terapeutyczną osobom uzależnionym, współuzależnionym i dzieciom z rodzin alkoholowych, uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Zakres pomocy wobec osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, udzielanej przez placówkę obejmuje przede wszystkim:

 • Specjalistyczną pomoc lekarską.
 • Pomoc psychologiczną.
 • Pomoc pielęgniarską.

 

XI. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE, PROFILAKTYKI I TERAPII.

Ośrodek Pomocy Rodzinie „SENS” im. Janusza Dziedzica

21-500 Biała Podlaska, ul Sworska 44. Tel (83 345 33 55)

www. oprsens-konstantynow.org.pl

 

Ośrodek funkcjonuje w systemie całodobowym, we wszystkie dni tygodnia.

 

Działalność Ośrodka koncentruje się w obrębie trzech obszarów:

1)  czasowego pobytu w Ośrodku dla ofiar przemocy: kobiet i matek z dziećmi,

2)  całodobowej pomocy telefonicznej – tel. (83 345 33 55)

3)  pomocy ambulatoryjnej.

 

Pomocy w Ośrodku udzielają specjaliści:

 • terapeuci i socjoterapeuci,
 • psycholog,
 • prawnicy,
 • psychoprofilaktyk,

Oprócz niesienia pomocy osobom będącym w kryzysie Ośrodek prowadzi również inne formy działalności: szkolenia, warsztaty merytoryczne, konferencje, programy profilaktyczne
i terapeutyczne.

 

XII. RUCH SAMOPOMOCOWY ALKOHOLIKÓW I ICH RODZIN

            Większość przypadków przemocy domowej towarzyszy nadużywaniu alkoholu przez członka rodziny. Nadużywający alkoholu sprawcy przemocy, osoby współuzależnione będące ofiarami przemocy oraz dzieci z rodzin alkoholowych uwikłane w przemoc domową mają możliwość korzystania z różnych form pomocy służące resocjalizacji i korekcie zachowań
w klubach abstynenta, grupach AA (Anonimowych Alkoholików), grupach Al - Anon (dorosłych członków rodzin osób uzależnionych), i grupach Al – Ateen (dzieci i młodzież
z rodzin alkoholowych).

W Białej Podlaskiej funkcjonują następujące formy ruchu samopomocowego alkoholików
i ich rodzin:

 • Klub Abstynenta „Krokus” ul. Łomaska 79 czynny
  od poniedziałku do piątku w godzinach 1600 – 2000. Telefon kom. 519 180 011 czynny
  w godzinach otwarcia klubu.
  Wsparcie dla osób uzależnionych po leczeniu odwykowym
  i członków ich rodzin.
 • Grupa AA „ Przemiana” w Zakładzie Karnym przy ul. Prostej 33, mityngi środa
  godz. 1600 -1800 i niedziela  1500-1700. Wsparcie dla osób uzależnionych, odbywających karę pozbawienia wolności.
 • Grupa AA „SKORPION”, ul. Stacyjna 6, mityngi zamknięte we wtorki godz. 1800, mityngi otwarte niedziela godz. 1630.
 • Grupa AA „MATECZNIK” ul. Łomaska 79, mityngi zamknięte poniedziałki i czwartki godz. 1800, mityngi otwarte ostatni czwartek miesiąca.
 • Grupa AA „KRZNA”, ul. Janowska 17, mityngi zamknięte piątki godz. 1900, mityngi otwarte: II piątek miesiąca.
 • Grupa AA (tylko dla kobiet) „ALBA”, ul. Stacyjna 6, spotkania grupy AA
  w każdą niedzielę o godzinie 1100.
 • Grupa Al – Anon „NADZIEJA”, ul. Stacyjna 6 mityngi zamknięte: poniedziałki
  godz. 1830, mityngi otwarte: ostatni poniedziałek miesiąca godz. 1830.
 • Grupa Al.-anon „ Słoneczko”. ul. Krótka 3, mityngi zamknięte w czwartki od godz. 18 30, mityngi otwarte w ostatni czwartek miesiąca.
 • Grupa Samopomocowa rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków „KARAN”, spotkania w środy od godz. 19 00, ul. Krótka 3.
 • Grupa DDA, ul. Stacyjna 6 – spotkania grupy DDA w każdą niedzielę o godz. 18 30
 • Grupy Rodzinne AL- ANON i AL - ATEEN ( www.al-anon.org.pl), tel. kom. 696 664 890 czynny w czwartki w godzinach 18 00 -20 00. Miejsce spotkań Grup Rodzinnych – NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień” Terapia A”, ul Stacyjna 6 mityng otwarty – ostatni poniedziałek miesiąca godz. 18 30.

 

Na terenie powiatu bialskiego dodatkowo:

- Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej działające przy posczególnych Urzędach Gmin

- Punkt Interwencji Kryzysowej

 przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR tj. 7.30 – 15.30

Info linia: 83 343 70 66, e-mail: przemocbp@wp.pl

 

Za udostępnienie materiałów umożliwiających wykonanie niniejszego informatora dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Powrót na górę strony