Zespół Ochrony Pracy - Policja Lubelska

Zespół Ochrony Pracy

Zespół Ochrony Pracy

tel.: (81) 535-43-51

fax.: (81) 535-54-06

 

Do zadań Zespołu Ochrony  Pracy należy w szczególności:


   1) kontrolowanie warunków   służby  i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad   bezpieczeństwa
      i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy;
   2) bieżące  informowanie Komendanta   o stwierdzonych  zagrożeniach zawodowych   wraz z  wnioskami
      zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
   3) udział w prowadzeniu  postępowań  dotyczących wypadków  policjantów i pracowników  w  komórkach
      organizacyjnych  Komendy;
   4) sporządzanie  i przedstawianie Komendantowi,  co najmniej  raz w  roku, okresowej analizy stanu
      bezpieczeństwa   i higieny  służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć  technicznych
      i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
   5) doradzanie w zakresie stosowania  przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
   6) udział   w przekazywaniu  do  użytkowania   nowo budowanych   lub  przebudowywanych    obiektów
      budowlanych  albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń
      mających  wpływ na warunki  i bezpieczeństwo służby i pracy;
   7) przedstawianie    Komendantowi   wniosków   dotyczących    zachowania wymagań     ergonomii  na
      stanowiskach służby i pracy;
   8) udział w dokonywaniu  oceny ryzyka zawodowego;
   9) współpraca z podmiotami   zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
  10) uczestniczenie  w  konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy, a także  w pracach
      komisji  bezpieczeństwa  i  higieny pracy oraz  innych komisjach   zajmujących się problematyką
      bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
  11) koordynowanie    i realizowanie  zadań   z zakresu   medycyny   pracy  w  Komendzie,   a  także
      koordynowanie  działań w tym  zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji woj. lubelskiego oraz
      planowanie   środków finansowych przeznaczonych  na realizację zadań z zakresu medycyny pracy.