„Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E - budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E”

 

Co - funded by the Internal Security Fund of the European Union

 

W grudniu 2016 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podpisała umowę grantową z Komisją Europejską na realizację projektu „Zapobieganie  i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E - budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E” w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej "Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności organów ścigania w państwach członkowskich UE do zarządzania ryzykiem związanym z incydentami z wykorzystaniem materiałami CBRN-E, jak również wzmacnianie koordynacji i współpracy między organami ścigania i innymi podmiotami podczas incydentów CBRN -E na zewnętrznej granicy UE prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez poprawę kompetencji organów ścigania w zakresie ryzyka CBRN-E związanego z incydentami na lotniskach i zewnętrznej granicy UE. Projekt jest skierowany do funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Portu Lotniczego Lublin, Estońskiej Policji i Straży Granicznej, Słowackiej Straży Granicznej oraz innych jednostek Policji w Polsce.

Projekt przewiduje realizację następujących działań:

  1. Wizyty studyjne w Estonii oraz Słowacji.
  2. Ćwiczenia dowódczo sztabowe na lotnisku w Lublinie.
  3. Ćwiczenia dowódczo sztabowe na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 328 884,74 Euro.

 

Realizacja projektu:

1. Spotkanie Zespołu projektowego, Kazimierz Dolny, 29-31 maja 2017 r.

2. Wizyta studyjna w Estonii, 19-22 czerwca 2017 r.

3. Wizyta studyjna na Słowacji, 18-21 wrzesnia 2017 r.

4. Panel szkoleniowy związany z incydentem na lotnisku, 71-21 października 2017 r.

5. Panel szkoleniowy związany z incydentem na przejściu granicznym z Ukrainą, 19-24 listopada 2017 r.

 

Rezultaty projektu/results of the project:

Raporty z przebiegu szkolenia

Reports from the course of the trainings

Raport doskonalenie zawodowe

Report on the vocational training

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

In December 2016, the Regional Police Headquarters in Lublin signed with the European Commission the grant agreement for the implementation of the project: “Preventing and fighting CBRN-E terrorism – building capacity of actors involved in the detection and mitigation of CBRN-E risks at air and road border crossings on European level” in the framework of the European Commission programme  "Internal Security Fund".

The main objective of the project is to strengthen the capacity of law enforcement agencies in the EU Member States to manage the CBRN-E incident risk, as well as to strengthen coordination and cooperation between law enforcement and other actors during CBRN-E incidents on the EU external border, leading to increased security of the critical infrastructure. This will be achieved by improving law enforcement capabilities regarding CBRN-E risk iconnected with the incident at the airports and on the EU external border. The project is addressed to the officers of the Regional Police Headquarters in Lublin, Nadbużanski Border Guard Unit, Lublin Airport, Estonian Police and Border Guard, Slovak Border Guard and other police units in Poland.

Project intends the realisation of the following activities:

  1. Study visits in Estonia and in Slovakia
  2. Training and coordination exercises at Lublin Airport..
  3. Training and coordination exercises in Dołhobyczów - border crossing with Ukraine and Poland.

European Union contribution: 328 884,74 Euro.